Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 31.01.2017 г., №42 протокол №3 от 30.03.2017г. на Общински съвет-Момчилград,  заповед №РД-19-246  от 10.07.2017 година  и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я   В  А  М:

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

  1. Урегулиран  поземлен имот ІІ, пл.сн.№ 48, кв.16 по действащия ПУП на с.Неофит Бозвелиево, община Момчилград, целият с площ 510 (петстотин и десет) кв.м, актуван с АЧОС №2454/27.02.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№383/27.02.2017 година(включен в програмата под №56) в размер на 4 180 лв., без начислен ДДС.
  2. Урегулиран  поземлен имот І, кв.14 по действащия ПУП на с.Равен, община Момчилград, целият с площ 490 (четиристотин и деветдесет) кв.м, актуван с АЧОС №2456/06.03.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№403/06.03.2017 година (включен в програмата под №57)в размер на 4 000 лв., без начислен ДДС.
  3. Урегулиран  поземлен имот ІІ, кв.14 по действащия ПУП на с.Равен, община Момчилград, целият с площ 600 (шестстотин) кв.м, актуван с АЧОС №2457/06.03.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№404/06.03.2017 година (включен в програмата под №58)в размер на 4 770 лв., без начислен ДДС

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 28.07.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 17.07.2017 г. до 27.07.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 27.07.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865