Обява

На основание  Решения  №8  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 31.01.2017 г., №86, взето с протокол №5 от 28.05.2015 г.,  №41 от протокол №3 от 30.03.2017 г. на Общински съвет-Момчилград и заповед № РД-19- 309   от 05.09.2017 г. и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я   В  А  М:

 І. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на  незастроен урегулиран поземлен имот V (пет), кв.66 (шестдесет и шест) по действащия ПУП на Момчилград, целият с площ 882 (осемстотин осемдесет и два) кв.м., актуван с АЧОС №1954 от 11.11.2014 г. вписан в Службата по вписвания Дв вх.рег.№1883 от 13.11.2014 г. ( влючен в програмата под №20) с начална тръжна цена  24 400 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 26.09.2017 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 13.09.2017 г. до 25.09.2017 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 25.09.2017 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865