Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД - 19 - 384 от                18. 10. 2017 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

 

  • Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

№ на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.       

наемна цена

1.

Кос

010470

  15,174

нива

213.00лв

2.

Момчилград

045027

  27,441

др.селскост. т.

VIII

412.00лв

3.

Карамфил

010283

2,910

нива

41.00лв

        

  1. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на           06.11. 2017 г. от 12:00 часа.

  Срок за отдаване- 10 / десет / години.

         III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 25. 10. 2017г. до 03.11.2017г. срещу такса 10 лв., платима в касата на общината.

  1.     Депозит в размер на 10% от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 03.11. 2017 г.

   В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

   За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

           

    Кмет на община Момчилград: /инж. Сунай Хасан/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865