Обява

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси по отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество и заповед № РД - 19 - 440 от                12.12.2017 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

 

  1. Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

№ на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.       

наемна цена

1.

Момчилград

045027

  27,441

др.селскост. т.

VIII

412.00лв

        

  1. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на           29.12. 2017 г. от 12:00 часа.

  Срок за отдаване- 10 / десет / години.

         III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 15.12.2017г. до28.12.2017г. срещу такса 10 лв., без  ДДС платима в касата на общината.

  1.     Депозит в размер на 10% от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 28.12.2017 г.

   В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

   За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

           

    Кмет на община Момчилград: /инж. Сунай Хасан/

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865