Обява

Решение №12, Протокол № 1 от 26.01.2018 г. на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-494 от 14.02.2018 г. на кмета на общината  и във връзка с чл.13 от Наредбата  за условията и реда на придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Момчилград

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост за създаване и отглеждане  на полски култури, люцерна и други многогодишни треви, и трайни насаждения, както следва:

, както следва:

  1. Поземлен имот с №000304 от Картата на възстановена собственост на землище с.Постник, Община Момчилград с площ 1 393 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 21 лв., за срок от десет години.
  2. Поземлен имот с №000305 от Картата на възстановена собственост на землище с.Постник, Община Момчилград с площ 1 471 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 22 лв., за срок от десет години.
  3. 3. Поземлен имот с №000306 от Картата на възстановена собственост на землище с.Постник, Община Момчилград с площ 1 522 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 23 лв., за срок от десет години.
  4. Поземлен имот с идентификатор 36350.70.52 по КККР на землище с.Карамфил, Община Момчилград с площ 13 166 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 184 лв., за срок от десет години.
  5. Поземлен имот с идентификатор 36350.70.122 по КККР на землище с.Карамфил, Община Момчилград с площ 4 607 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 65 лв., за срок от десет години.
  6. Поземлен имот с идентификатор 36350.70.197 по КККР на землище с.Карамфил, Община Момчилград с площ 2 443 кв.м. с начин на трайно ползване: нива, с начална годишна наемна цена 34 лв., за срок от десет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 06.03.2018 г. от 12 часа.

 ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 21.02.2018 г. до 05.03.2018 г. срещу такса от 10 лв., без ДДС платима в касата на общината стая №18.

 ІV.Депозит в размер на 10% от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината стая №18 до 05.03.2018 г.

  1. В случай, че на търговете не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до отдаването на под на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7855

Кмет на община Момчилград: (Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865