Обява

На основание  Решение № 11 от протокол №1 от 26.01.2018 г. на ОбС-Момчилград за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година, Заповед №РД-19-47 от 16.02.2018 г. на кмета на общината и във връзка с  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В  А:

І.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  общински нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособено търговско помещение на първи етаж от двуетажна сграда в гр. Момчилград, ул. «Гюмюрджинска» №55 с площ 26 кв.м., попадащ в ПИ №680, кв.40  по действащия ПУП на гр. Момчилград (включен в програмата за 2018 г. под №13), целият имот актуван с АЧОС №725 от 30.11.2007 г. с начална тръжна наемна цена 72.00 лв., без начислен ДДС за срок от пет години.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  09.03.2018 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 26.02.2018 г. до 08.03.2018 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

   ІV. Депозит в размер на 10% от годишната начална наемна цена следва да се заплати по IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д”–Момчилград до 08.03.2018 година.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (инж. Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865