Обява

На основание  Решения  №11  протокол №1 от 26.01.2018 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г. и решение №37 от протокол №4 от 15.03.2018 на Общински съвет-Момчилград ,  заповед  №РД-19- 113  от 04.04.2018 г. и на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

  1. Урегулиран поземлен имот ІІ(втори), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 419.83 ( четиристотин и деветнадесет цяло осемдесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2135/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 833 от 19.05.2015 година (включен в програмата под №24) с начална тръжна цена 21 180 лв., без начислен ДДС.
  2. Урегулиран поземлен имот ІІІ(три), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 411.33 ( четиристотин и единадесет цяло тридесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2136/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 834 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №25) с начална тръжна цена 20 700 лв., без начислен ДДС.
  3. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 402.83 ( четиристотин и две цяло осемдесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2137/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 835 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №26) с начална тръжна цена 20 320 лв., без начислен ДДС.
  4. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 394.33 ( триста деветдесет и четири цяло тридесет и три) кв.м, актуван с АЧОС №2138/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 836 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №27) с начална тръжна цена 19 850 лв., без начислен ДДС.
  5. Урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 400.36 ( четиристотин цяло тридесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2139/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 837 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №28) с начална тръжна цена 20 200 лв., без начислен ДДС.
  6. Урегулиран поземлен имот VІІ(седем), кв.116 (сто и шестнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 467.37 ( четиристотин шестдесет и седем цяло тридесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2140/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 838 от 19.05.2015 година(включен в програмата под №29) с начална тръжна цена 23 400 лв., без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 24.04.2018 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.04.2018 г. до 23.04.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 23.04.2018 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865