Обява

На основание  Решения  №11  протокол №1 от 26.01.2018 г, №116 от протокол №7 от 28.07.2015 г. и решение №37 от протокол №4 от 15.03.2018 на Общински съвет-Момчилград, заповед  №РД-19- 112 от 04.04.2018 г. и на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Повторен търг с явно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

  1. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 382.21 ( триста осемдесет и две цяло двадесет и един) кв.м, актуван с АЧОС №2146/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 854 т 19.05.2015 година(включен в програмата под №30) с начална тръжна цена 19 350 лв., без начислен ДДС.
  2. Урегулиран поземлен имот VІ(шест), кв.118 (сто и осемнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 391.78 триста деветдесет и едно цяло седемдесет и осем) кв.м, актуван с АЧОС №2147/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 845 т 20.05.2015 година(включен в програмата под №31) с начална тръжна цена 19 550 лв., без начислен ДДС.
  3. Урегулиран поземлен имот І(първи), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 455.87 ( четиристотин петдесет и пет цяло осемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2150/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 848 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №32) с начална тръжна цена 22 950 лв., без начислен ДДС.
  4. Урегулиран поземлен имот VІІІ(осем), кв.119 (сто и деветнадесет) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 429.77 ( четиристотин двадесет и девет цяло седемдесет и седем) кв.м, актуван с АЧОС №2151/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 849 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №33) с начална тръжна цена 21 600 лв., без начислен ДДС.
  5. Урегулиран поземлен имот ХІV(четиринадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2153/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по

Дв.вх.Рег.№  851 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №34) с начална тръжна цена 19 500 лв., без начислен ДДС.

  1. Урегулиран поземлен имот ХV(петнадесет), кв.121 (сто и двадесет и едно) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 390.40 ( триста и деветдесет цяло и четиридесет) кв.м, актуван с АЧОС №2154/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 852 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №35) с начална тръжна цена 19 500 лв., без начислен ДДС.
  2. Урегулиран поземлен имот ІV(четири), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 486.96 ( четиристотин осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) кв.м, актуван с АЧОС №2155/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 853 от 20.05.2015 година(включен в програмата под №36) с начална тръжна цена 24 150 лв., без начислен ДДС.
  3. Урегулиран поземлен имот V(пет), кв.122 (сто и двадесет и две) по действащия ПУП на Момчилград, одобрен със заповед №367 от 12.12.1988 година, изм. с Реш.№119 от протокол №9/01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 572.72 ( петстотин седемдесет и две цяло седемдесет и две) кв.м, актуван с АЧОС №2156/13.05.2015. г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№ 854 т 20.05.2015 година(включен в програмата под №37) с начална тръжна цена 28 100 лв., без начислен ДДС.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.04.2017 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 16.04.2018 г. до 26.04.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.04.2018 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865