Обява

На основание  Решения  №11  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 26.01.2018 г., №42 от протокол №4 от 15.03.2018 г.  на Общински съвет Момчилград  и във връзка и заповед № РД-19- 116   от 10.04.2018 г. и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я   В  А  М:

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

  1. Урегулиран поземлен имот ІІ, кв.7 по действащия ПУП на с.Върхари, община Момчилград, целият с площ 1120 (хиляда сто и двадесет) кв.м, актуван с АЧОС №2497/26.01.2018 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№142/29.01.2018 год. ( влючен в програмата под №54)с начална тръжна цена  8 900 лв., без начислен ДДС.

2.Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Врело, община Момчилград,целият с площ 900 кв.м., актуван с АЧОС №2498 от 19.02.2018 г., Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№244/21.02.2018 год. ( влючен в програмата под №56)с начална тръжна цена  4 450 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 03.05.2018 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 23.04.2018 г. до 02.05.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 02.05.2018 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865