Обява

На основание  Решения  №11  протокол №1 от заседание на ОбС-Момчилград , проведено на 26.01.2018 г., №126 и №130/28.09.2017г, №37 и №42 от 15.03.2018 г.  на Общински съвет Момчилград, заповед №РД-19-117   от 10.04.2018 г. и във връзка с  чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

  О  Б  Я  В  Я  В А М:

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

  1. Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв.12 по действащия ПУП на  с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 590 (петстотин и деветдесет) кв.м, актуван с АЧОС №2486/08.08.2017 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№1239/08.08.2017 год. ( влючен в програмата под №46)с начална тръжна цена  5062 лв., без начислен ДДС.
  2. Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Садовица, община Момчилград, целият с площ 809 (осемстотин и девет) кв.м с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 54 кв.м. със смесено предназначение, актуван с АЧОС №2468/13.07.2017 г., вписан в Службата по вписвания по Дв.вх.Рег.№1065/13.07.2017 год. ( влючен в програмата под №44)с начална тръжна цена  на  5 235 лв. в т.ч. земя 2757 лв.

3.Урегулиран  поземлен имот ХІІ, пл.сн.№121,  кв.11 по действащия ПУП н с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м( влючен в програмата под №53)с начална тръжна цена на 4 700 лв.,  без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 04.05.2018 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 23.04.2018 г. до 03.05.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 03.05.2018 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на общината: ( инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865