Обява

На основание  Решения №8  от протокол №1 от 26.01.2018 г. за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., заповед №РД-19- 206   от 15.05.2018 г. на кмета на общината, чл.12 от Наредбата за реда и условията за поставяне на временни преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Момчилград и във връзка с чл.3, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на общински терени  за срок от пет години, както следва:

  1. Общински терен с площ 116 кв.м., представляващ част от УПИ ІІ, кв.43 по действащия ПУП на Момчилград (включен в програмата за 2018г. под №21), съгласно одобрена схема от гл.архитект със скица №136 от 17.04.2018 г. по чл.56 от ЗУТ, целият УПИ актуван с АПОС №736 от 12.12.2013 година с начална месечна наемна цена в размер на 290 лв.
  2. Общински терен с площ 29 кв.м., част от УПИ ІІ, кв.16а по действащия ПУП на Момчилград (включен в програмата за 2018г. под №25), съгласно одобрена схема от гл.архитект със скица №136 от 17.04.2018 г. по чл.56 от ЗУТ, целият УПИ актуван с АПОС №70 от 04.12.2007 година с начална месечна наемна цена в размер на 72.50 лв.
  3. Общински терен с площ 24 кв.м., представляващ част от тротоар пред УПИ Х, кв.21 по действащия ПУП на Момчилград(включен в програмата за 2018г. под №27) съгласно одобрена схема от гл.архитект със скица №132 от 17.04.2018 г. по чл.56 от ЗУТ с начална месечна наемна цена в размер на 33 лв.
  4. Общински терен с площ 20 кв.м., представляващ част от УПИ ХХІV, кв.20 по действащия ПУП на с.Нановица (включен в програмата за 2018г. под №28), съгласно одобрена схема от гл.архитект със скица №131 от 17.04.2018 г. по чл.56 от ЗУТ целият УПИ актуван с АЧОС №373 от 07.12.2006 година с начална месечна наемна цена в размер на 26 лв.
  5. Общински терен с площ 15 кв.м., представляващ част от УПИ І, кв.81 по действащия ПУП на Момчилград (включен в програмата за 2018г. под №34) съгласно одобрена схема от гл.архитект със скица №136 от 17.04.2018 г. по чл.56 от ЗУТ,целият УПИ актуван с АЧОС №247 от 08.02.2012 година с начална месечна наемна цена в размер на 28.50 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на  07.06.2018 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 23.05.2018 г. до 06.06.2018 г. срещу такса от 30 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 10% от обявената годишна начална наемна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 06.06.2018 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат след седем дни и така до отдаването на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград  (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865