Обява

На основание  Решения  №11 протокол №1 от 26.01.2018 г, №64 от протокол №6 от 27.04.2018 г. на Общински съвет-Момчилград ,   заповед  №РД-19- 202    от 15.05.2018 г.на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроени поземлени имоти, както следва:

  1. Поземлен имот №644а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 238.82 (двеста тридесет и осем цяло осемдесет и два) кв.м ( включен в програмата под №59)с начална тръжна цена  6680 лв.
  2. 2. Поземлен имот №643а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 315.93 (триста и петнадесет  цяло деветдесет и три) кв.м ( включен в програмата под №60)с начална тръжна цена  8840 лв.
  3. Поземлен имот №630а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 45.90 (четиридесет и пет цяло и деветдесет) кв. ( включен в програмата под №61)с начална тръжна цена  1290 лв.
  4. Поземлен имот №627а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 203.45 (двеста и три цяло четиридесет и пет) кв. ( включен в програмата под №62)с начална тръжна цена  5700 лв.
  5. Поземлен имот №629а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 90.62 (деветдесет цяло шестдесет и два) кв. ( включен в програмата под №63)с начална тръжна цена  2540 лв.
  1. Поземлен имот №645а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград,  целият с площ 239.15 (двеста тридесет и девет цяло и петнадесет) кв.м ( включен в програмата под №64)с начална тръжна цена  6700 лв.
  2. Поземлен имот №647а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 253.90 (двеста петдесет и три цяло и деветдесет) кв.м ( включен в програмата под №65)с начална тръжна цена  7100 лв.
  3. Поземлен имот №631а, кв.38 по действащия ПУП на гр.Момчилград, одорен със зап.№367 от 12.12.1988 г., изм. с Реш.№119 от протокол № 9 от 01.08.2014 г. на ОбС-Момчилград, целият с площ 18.00 (осемнадесет) кв.м ( включен в програмата под №66)с начална тръжна цена  510 лв.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.06.2018 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.05.2018 г. до 12.06.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.06.2018 г.

  1. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865