Обява

На основание  Решения  №11 протокол №1 от 26.01.2018 г, №67 от протокол №4 от 29.04.2015 г., №64/27.04.2018г. на Общински съвет-Момчилград ,   заповеди №РД-19- 200 и РД-19-201    от 15.05.2018 г.на кмета на общината и във връзка с чл.6,ал.1  от Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О Б  Я  В  Я  В  А  :

І. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Неурегулиран поземлен имот №5 в урбанизираната територия на с.Седлари, мах.Градинка, целият с площ 78(седемдесет и осем) кв.м. ( включен в програмата под №67)с начална тръжна цена  720 лв.

ІІ. Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран  поземлен имот VІІ, кв.11 по действащия ПУП на с.Свобода, община Момчилград, целият с площ 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м, актуван с АЧОС №1994/13.12.2014 г., вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№2137/17.12.2014 год. ( включен в програмата под №20)с начална тръжна цена  3150 лв., без начислен ДДС

ІІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 12.06.2018 г. от 12 часа.

ІV. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 28.05.2018 г. до 11.06.2018 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

V. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 11.06.2018 г.

VІ. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

За справки : тел.03631/7845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865