Телефонен указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

на общинска администрация Момчилград, кметове на кметства и кметски наместници и по-важни номера на територията на общината към 01.07.2015 г.

Спешни повиквания 112 (единен европейски номер за спешна медицинска помощ, полиция, пожарна)

Дежурни по Общ. Съвет за сигурност в Община Момчилград – 0884356527 (03631/65-27);03631/78-65; факс 0886337019 (03631/70-19)

Горещ телефон в Община Момчилград – 0884356527 (03631/65-27); факс 0886337019 (03631/70-19)

Детска педагогическа стая – 0887327058 (03631/88-62)

Районно управление „Полиция” Момчилград - 03631/61-11 и 03631/61-12

Районен полицейски инспектор Изток – 0887313486 (03631/88-49);

Районен полицейски инспектор Запад – 0887314004 (03631/88-57);

Районен полицейски инспектор Север – 0889398801;

Районен полицейски инспектор в с. Звездел – 0884352260 (03638/22-60)

Районен полицейски инспектор в с. Нановица – 0889362221 (03639/22-21);

Военен отдел общ. Момчилград – 0887345056 (03631/88-41);

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Момчилград – 0886991190;

Ст. специалист „Гражданска защита” Милко Димитров в Община Момчилград – 0889484722, 0887304971 и 03631/88-63 ( при бедствия);

ЕVN - 070010007 (аварии на електропроводимата мрежа); 0882834024 - (аварии) – КЕЦ, гр. Момчилград;

ВиК - 03631/63-77 и 03631/60-15, Началник на ВиК – Момчилград – 0885557580 (аварии);

Факс на Общинска администрация Момчилград – 03631/78-49;

Тел./Факс на Общински съвет Момчилград – 03631/78-56;

 

Структурни звена и длъжности Име, презиме и фамилия Телефонен номер
  Общински съвет    
1 Председател на ОбС Юмер Лютви Юсеин 03631/78-56
2 Секретар, (МКБППМН) – технически сътрудник Айсер Юмер Осман

0885318562

Тел.факс 03631/78-56

       
1 Кмет, община инж. Сунай Хасан Халил 03631/78-41
2 Заместник кмет, община инж. Мехмед Фахри Мехмед 03631/78-53
3 Заместник кмет, община Ерол Осман Мехмед 03631/78-43
4 Заместник кмет, община инж. Севдалин Младенов Огнянов 03631/78-66
5 Секретар на община инж. Бахатдин Юсуфов Ахмедов 03631/78-51
6 Финансов контрольор вакантно  
7 Главен архитект арх. Емилия Димитрова Пенева 03631/78-61
  Звено „Вътрешен одит”    
8 Ръководител звено/Вътрешен одит Людмил Димитров Александров 03631/78-63
9 Старши вътрешен одитор Нарин Мехмет Юмер 03631/78-63
  Кметове на кметства    
10 Кмет, кметство/с. Ауста Неджиб Гюлюстан Халил 03638/22-81 0885392281
11 Кмет, кметство/с. Багрянка Тунай Хасан Сали 03631/89-44 0884317071
12 Кмет, кметство/с. Балабаново Владимир Николов Въгларов  
13 Кмет, кметство/с. Биволяне Зехни Мехмедали Сюлейман 03631/88-04 0888379904
14 Кмет, кметство/с. Врело Мюмюн Юмер Мюмюн 03631/88-02 0889398802
15 Кмет, кметство/с. Върхари Баки Фахри Зейнал 03631/88-52 0884323240
16 Кмет, кметство/с. Горско дюлево Сезгин Халил Ахмед 03631/88-03 0888368803
17 Кмет, кметство/с. Груево Ахмед Сеидахмед Ибрахим 03631/88-05 0889388805
18 Кмет, кметство/с. Гургулица Бедри Шуаиб Халибрям 03631/88-06 0889398806
19 Кмет, кметство/с. Девинци Шенол Мюмюн Осман 03631/88-07 0886368807
20 Кмет, кметство/с. Джелепско Хасан Ибрахим Ибрахим 03631/88-08 0888378808
21 Кмет, кметство/с. Загорско Екрем Шюкри Ахмед 03631/88-09 0886398809
22 Кмет, кметство/с. Звездел Мехмед Бекир Салиф 03631/88-10 0888389910
23 Кмет, кметство/с. Каменец Ахмед Мехмед Юсуф  
24 Кмет, кметство/с. Карамфил Мехмед Акиф Мехмед 03631/88-11 0888332811
25 Кмет, кметство/с. Конче Сабахаттин Байрам Кадир 03631/88-12 0886398812
26 Кмет, кметство/с. Кос Хасан Юсеин Фейзулла  
27 Кмет, кметство/с. Кременец Красимир Красимиров Сербезов  
28 Кмет, кметство/с. Лале Касим Мисал Байрам 03631/88-13 0889389913
29 Кмет, кметство/с. Нановица Мустафа Осман Мустафа 03631/88-14 0889398814
30 Кмет, кметство/с. Неофит Бозвелиево Исмет Юсуфов Ахмедов 03631/88-15 0887368815
31 Кмет, кметство/с. Пазарци Ерол Хюсеин Халил 03631/88-16 0889348816
32 Кмет, кметство/с. Пиявец Ердинч Шюкри Али 03631/88-17 0889398817
33 Кмет, кметство/с. Плешинци Зинеб Осман Мехмед  
34 Кмет, кметство/с. Постник Сезгин Мустафа Али 03631/88-18 0887378818
35 Кмет, кметство/с. Прогрес Сабри Мюмюн Юсеин 03631/88-41 0884325066
36 Кмет, кметство/с. Птичар Нуриттин Исмаил Исмаил 03631/40-02
37 Кмет, кметство/с. Равен Рахиме Исмаил Раиф 03631/88-20 0888347720
38 Кмет, кметство/с. Ралица Фаик Юсеин Хасан  
39 Кмет, кметство/с. Садовица Мехмед Юсеин Исмаил 03631/88-21 0887398821
40 Кмет, кметство/с. Свобода Байрам Реджеб Сюлейман  
41 Кмет, кметство/с. Седефче Мехмед Селим Хаджъселим 03631/88-22 0889396622
42 Кмет, кметство/с. Седлари Йозджан Сали Хюсеин 03631/88-54 0884327575
43 Кмет, кметство/с. Синделци Шерифе Акиф Ариф 03631/88-23 0888379923
44 Кмет, кметство/с. Соколино Айхан Исмаил Осман 03631/88-24 0889398824
45 Кмет, кметство/с. Татул Адифе Илхан Мустафа  
46 Кмет, кметство/с. Чайка Фикрет Расим Али 03631/88-25 0889398825
47 Кмет, кметство/с. Чобанка Зейнал Юсеин Али  
48 Кмет, кметство/с. Чуково Сезгин Осман Юсеин 03631/88-26 0889348826
  Обща администрация    
  Отдел „Финансово-стопански дейности”    
49 Началник отдел (Гл. счетоводител) Мерал Ахмед Мехмед 03631/78-46
50 Главен експерт/Бюджет и ТРЗ Елена Славова Вълчева

03631/78-62

03631/82-31

51 Мл. експерт/Бюджет Ширин Йълмаз Хабиб

03631/78-62

03631/82-31

52 Старши счетоводител Нериман Аптула Муса 03631/78-48
53 Старши счетоводител Айлин Сюлейман Садула 03631/78-48
54 Старши счетоводител Иванка Колева Чакърова 03631/78-48
55 Старши специалист/ТРЗ, Касиер - счетоводител Гюлюмсер Мюмюн Хасан 03631/78-57
56 Главен специалист/Общинска собственост Мария Здравкова Календжиева 03631/78-45
57 Специалист/Общинска собственост Зехра Назим Али 03631/78-45
58 Мл. експерт/Управление и стопанисване на транспортните средства и рекламна дейност Мехмет Неджат Мехмет 03631/78-60
59 Изпълнител/Домакин, склад Фердин Емин  Махмуд  
       
  Отдел „Канцелария и протокол”    
60 Началник отдел Ерсин Метин Юмер 03631/78-68
61 Гл. експерт/Инф. обслужване и технологии Касим Али Емин  
62 Главен експерт/Архив инж. Вилдан Осман Ахмед  
63 Главен специалист/Човешки ресурси Гюлтен Мюмюн Юмер

03631/78 41

Факс: 03631/78 49

64 Старши експерт/Връзки с обществеността и Протокол инж. Исмаил Ибрахим Къосеюмер 03631/78-64
65 Старши експерт/Класифицирана информация и деловодство Айлин Енвер Мустафа 03631/78-68
66 Старши спец./Информация, жалби и приемна на кмета Ерол Вейсал Хадживейсал 03631/78-64
67 Технически сътрудник Сезер Айханов Садулов  
       
  Специализирана администрация    
  Отдел „ГРАО”    
68 Началник отдел инж. Джейлан Феим Сюлейман 03631/78-70
69 Старши експерт/ГРАО Мюжгян Коркуд Юсеин 03631/78-69
70 Старши специалист/ГРАО Лидия Петрова Стоицева 03631/78-69
71 Старши специалист/ГРАО Майсер Акиф Алиджан 03631/78-69
72 Старши специалист/ГРАО Вера Янкова Стоянова 03631/78-69
73 Старши специалист/Гражданска защита и ОМП Милко Райчев Димитров 0887304971 и 03631/88-63
       
  Отдел „Селско и горско стопанство, екология и чистота”    
74 Началник отдел вакантно  
75 Гл. експерт/ Селско и горско стопанство Дорка Иванова Атанасова 03631/78-55
76 Младши експерт/Селско и горско стопанство Йълдъз Ахмед Топчу 03631/78-55
77 Младши експерт/Селско и горско стопанство Октай Фети Хасан 03631/78-55
78 Старши специалист/Селско и горско стопанство Хюсеин Мюмюн Сали 03631/78-55
79 Специалист/Селско и горско стопанство Бирджан Бекир Ахмед 03631/78-55
80 Младши експерт/Екология и чистота Боряна Кирилова Шерифова 03631/88-53 0887322809
81 Специалист/Административни актове и наказателни постановления Даниела Манолова Николова  
       
  Отдел „Местни данъци и такси”    
82 Началник отдел Гюлер Зекерие Солак 03631/88-46
83 Младши експерт/Местни данъци и такси Илияз Йълмаз Сюлейман 03631/78-68
84 Инспектор/Местни данъци и такси Гьокчен Идрис Ферхат 03631/88-45
85 Инспектор/Местни данъци и такси Месут Шукри Юсеин 03631/88-45
86 Старши специалист/Местни данъци и такси Китка Енисеева Асенова 03631/88-45
87 Специалист/Събирач на местни такси Лютви Алиосман Юсеин 03631/78-60
88 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси Налян Али Хасан 03631/88-05
89 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси Гюлает Сейдали Исмаил 03631/88-20
90 Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси Ембие Нуритин Сюлейман 03631/88-14
91 Ст. специалист/Архив местни данъци и такси вакантно 03631/88-45
       
  Отдел „Хуманитарни дейности”    
92 Началник отдел Мюзейда Шюкри Пашаллъ 03631/80-25
93 Старши експерт/Социални дейности и здравеопазване Хасан Хюсеин Мехмед 0889398819, 03631/88-19
94 Старши експерт/Туризъм, търговия и културни дейности вакантно 03631/78-60
95 Младши експерт/Образование Рукие Джевдет Аптула 03631/61-35
96 Старши счетоводител Айтен Мустафа Мехмед 03631/88-47
97 Старши специалист/Икономист - счетоводител Мюлкибар Ахмед Вели 03631/88-47
98 Специалист/Спорт и младежки дейности Исмет Ахмед Ахмед 03631/61-35
99 Секретар, (МКБППМН) Айсер Юмер Осман 03631/78-56
100 Изпълнител/Шофьор, лек автомобил до 9 места Кадри Мустафа Мехмед  
       
  Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти    
101 Директор Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти инж. Алие Ибрахим Ибрахим 03631/78-44
  Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”    
102 Началник отдел инж.Шериф Сали Салиф 03631/78-44
103 Главен експерт/Обществени поръчки Метин Халил Моллахасан 03631/78-47
104 Младши експерт/Строителен контрол и инвестиционни дейности инж.Адвие Али Юмер 03631/78-61
105 Младши експерт/Архитектура и устройство на територията арх. Мехмед Метин Мюмюн 03631/78-67
106 Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация Али Хасан Али 03631/78-71
107 Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация Тунджар Тасим Моллахасан 03631/78-71
108 Старши специалист/Устройство на територията и техническо обслужване Алиосман Мюмюн Алиосман 03631/78-52
109 Специалист/Строителен контрол и Инвестиционна дейност Сезгин Сабри Мустафа 03631/78-52
110 Специалист/Строителен контрол Билхан Фуат Ахмед

03631/78-52

03631/78-71

111 Специалист/Електрически системи Джевдет Юмер Бекир  
112 Изпълнител/Техник, електрически системи Авни Ибрям Салиф  
113 Изпълнител/Техник, електрически системи Ахмед Юсеин Юмер  
       
  Отдел „Европейски програми и проекти”    
114 Началник отдел Небахат Феим Юсеин 03631/78-54
115 Гл. експерт/ Европейски програми и проекти Ваня Найденова Петрова 03631/78-59
116 Старши експерт/Европейски програми и проекти инж. Халил  Сали Халил 03631/78-67
117 Младши експерт/Европейски програми и проекти Найме Мустафа Мустафа 03631/78-67
118 Младши експерт/Европейски програми и проекти Севгюл Бейсим Дурхан 03631/78-59
119 Младши експерт/Европейски програми и проекти Айше Орхан Зеки 03631/78-67
120 Младши експерт/Европейски програми и проекти вакантно 03631/78-67
       
  Помещение на проекта за „Водния цикъл” инж. Севдалин Младенов Огнянов Небахат Феим Юсеин 03631/78-54
  Дежурни по Общински съвет за сигурност - Момчилград

Мюмюн Исмет Сюлейман;

Георги Димитров Георгиев;

Шюкри Индже Мехмед;

Мехмедали Иляз Рамадан;

Халим Бехчет Исмаил

0884356527

03631/65-27

03631/78-65

0886337019

Факс: 03631/70-19

  Помещение на проекта за „Обществената трапезария”

Румяна Александрова Хаджиева

Незиха Мустафа Бекир

03631/88-19 0887378818
  Детска педагогическа стая Ангел Иванов Филипов 0887327058 03631/88-62
  Център за обществена подкрепа - Момчилград Хафизе Хюсеин Дурмуш 0887302241
  Дневен център за деца с увреждания Ваня Найденова Петрова 0887366171 03631/61-71
  Домашен социален патронаж

Румяна Александрова Хаджиева;

Незиха Мустафа Бекир

0889398819 03631/88-19
  Център за настаняване от семеен тип Фатме Ахмед Садула 0888044510
  Юрист Динчер Фикрет Хабиб 03631/78-47
       
  Дейност чистота    
  Главен специалист – сметоизвозване и сметопочистване Тунджай Нуредин Алиш 03631/88-53 0887322809
  Старши специалист Зейнеб Шукри Али 03631/88-53 0887322809
  Старши експерт Шенгюл Хасансабри Местан 03631/88-53 0887322809
  Специалист, държавна администрация Венцислав Красимиров Аладжов 03631/88-53 0887322809
  Екскурзовод/ с. Татул Гюнер Фикри Идриз 0888528467
  Охранител/ с. Татул Фами Салиф Салим 0988969416
       
  Учебни и детски заведения    
 

ЦДГ „Щастливо детство”, гр. Момчилград

Директор

Виолета Иванова Джарова

03631/62-73

0885398734

 

ЦДГ „Здравец”, гр. Момчилград

Директор

Гюлхан Ахмед Юмер

06331/64-54

0887676387

 

ЦДГ „Зорница”, гр. Момчилград

Директор

Айсел Шабан Емин

06331/63-09

0885298735

 

ЦДГ „Слънце“, с. Груево

Директор

Кериме Юсеин Вели

03637/264

0885398733

 

ЦДГ „Пролет“, с. Нановица

Директор

Небахат Фаик Мехмедали

03639/335

0885025226

 

ЦДГ „Букет“, с. Равен

Директор

Шенай Осман Мюмюн

03636/219

0886700383

 

ЦДГ „Щастливо детство“, с.Звездел

Директор

Севинч Мехмед Мустафа 0885398732
 

Обединен детски комплекс (ОДК)

Директор

Детелина Христова Рътова

06331/21-98

0885398736

 

СОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Момчилград 

Директор

Мюмюн Емин Юсуф

03631/21-19

0885619503

  ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград Директор Неджат Мехмед Мехмед

06331/20-17

0885025012

 

ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Момчилград 

Помощник-директор

Помощник-директор

Марияна Любенова Бибиновска

Севгюл Расим Вели

03631/23-82

0885984966

0885841339

 

СОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Момчилград 

Помощник-директор

Нермин Юмерова Исмаилова

Анастасия Тодорова Терзиева

0886736228

03631/22-54

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров”,  с. Груево

Директор

Даниела Иванова Колева

03637/22-70

0885551220

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров”,  с. Звездел

Директор

Андрей Веселинов Иванов

03638/23-80

0882084860

 

ОУ „Васил Левски”, с Равен

Директор

Гюлюзар  Мехмед Исмаил

03636/22-19

0886954821

 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Нановица

Директор

Сейдали Али Халибрям

03639/335

0885398738

 

ПГ по МЛП „Васил Левски“, гр. Момчилград

Директор

Радка Банева Арнаудова

03631/22-37

0877637535

  ПГ по ТХВП „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Момчилград - директор Миглена Пламенова Петрова

03631/21-15

0898863523

 

СОДУ гр. Момчилград

Директор

Ахмед Мехмедов Бозов

03631/60-55

0899919510

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

За контакти

гр. Момчилград,

ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

03631/ 6051; 03631/7841; 03631/7849

Горещ телефон

03631/6527; 03631/7019; 03631/7865