ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ, ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

 

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ - 2021 г.

Дата

Възложител

Наименование

Местонахождение

1

25.01

„Цетин България” ЕАД, ЕИК: 206149191

Преустройство на съществуваща базова станция № 6040 на „ЦЕТИН България” ЕАД”

Сграда с идент. 48996.104.159.7, УПИ I, кв. 49, Момчилград

2

Н. Ш. К. и Е. Ш. К
(по чл. 154 от ЗУТ)

„Преустройство на втори и надстройка на трети етаж за офиси в масивна двуетажна сграда, в УПИ III-747, кв. 43а, на ул. „Гюмюрджинска” № 32, по плана на гр.Момчилград в апартаменти”

в УПИ III – „за 3 ет. жилищна сграда”, пл. сн. № 747, 748, кв. 43а, Момчилград

3

03.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с гаражи, магазин за нехранителни стоки и ателие” в УПИ LIII, кв. 56 по ПУП на гр. Момчилград”

Момчилград

4

03.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Външно електрозахранване на „Жилищна сграда с търговски партер” в УПИ XXXIV, кв.56 по ПУП на гр. Момчилград”

Момчилград

5

„Татул Фарма”

(по чл. 154 от ЗУТ)

„Преустройство на хотелски комплекс”

УПИ X, кв. 40, пл. сн. № 1841, Момчилград

6

19.02

К. С. А

„Преустройство на съществуваща едноетажна стопанска сграда, пристройка и надстройка на основно застрояване за мандра”

УПИ XVIII – „за производство и складови дейности”, кв. 58, Момчилград

7

19.02

„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Нов БКТП 20/04.V в ПИ 48996.36.50 по КККР на гр. Момчилград, кабелни линии 20kV и 0,4kV”

ПИ 48996.36.50 и 51, зем. Момчилград

8

24.02

Л. С. Д

„Еднофамилна жилищна сграда”

ПИ 48996.39.174, зем. Момчилград

9

24.02

Н. М. Е и Н. Х. И

„Еднофамилна жилищна сграда”

УПИ V-69, рег. кв. 5, с. Прогрес

10

Б. А. М.

(по чл. 154 от ЗУТ)

„Жилищна сграда с гараж”

02155.3.13, зем. на с. Багрянка

11

01.03

М. Д

„Достъпна жилищна сгреда”

ПИ 48996.105.455 по плана на гр. Момчилград

12

15.03

„НОВА МГ” ЕООД, ЕИК: 205767345, Д. Т.К., Т. Г. К. и А. Д. Б.

(по чл. 154 от ЗУТ)

„Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и подземен гараж”

УПИ XIV (ПИ с идентификатор 48996.105.128 и бивш пл. сн. № 501), кв. 31, гр. Момчилград

13

16.03

Р. Ю. Д.

(по чл. 154 от ЗУТ)

„Смяна на предназначението на шивашка работилница и пристройка”

ПИ 02155.1.124,
зем. Момчилград

14

24.03

Ш. М. А.

„Стопанска сграда на доп. застр. за отглеждане на дом. животни”

ПИ 57892.17.55,

зем. на с. Постник

15

29.03

Изпълнителна агенция по горите; „Теленор България” ЕАД; „Мобилтел” ЕАД; „Българска телекомуникационна компания” ЕАД

„Преустройство на съществуваща ППС № 6175 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и изграждане на нова ППС KRZ0101.A00 „ZVEZDEL” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и нова ППС за глас и/или данни PD2134 „ZVEZDEL_TELENOR_COLO” на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД”

ПИ 30452.11.733
з-ще на с. Звездел

16

29.03

Изпълнителна агенция по горите; „Мобилтел” ЕАД

„Изграждане на ППС KRZ0058.A000 „КАРКАДЖИК” на „А1 България” ЕАД с честотен обхват 900-2100 MHz”

ПИ 58757.1.1192
з-ще на с. Птичар

17

21.04

Община Момчилград

„Подмяна на улично осветление на ул. „Гюмюрджинска“, гр. Момчилград”

ПИ с идент. 48996.103.227 и 48996.104.309

18

21.04

М. И. Р.

„Еднофамилна жилищна сграда”

НУПИ, с. Седлари

18

29.04

СС „БЛОК БДЖ” ул. „Пролет” № 8 гр. Момчилград, община Момчилград, код по БУЛСТАТ 177077715 и Ю. М. О.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.105.179.1 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.105.179.1, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.105.179.1.4

УПИ XI-за жилищно строителство, кв. 86 по плана на гр. Момчилград

19

29.04

СС „АРЕНА, гр. Момчилград, ул. Гюмюрджинска № 11”, код по БУЛСТАТ 177000327 и Н. М. С.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник от сутеренен до първи етаж до достигане на асансьор) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.103.189.2 по КККР на град Момчилград и изграждане на рампа в ПИ с идент. 48996.103.189 по КККР на град Момчилград ЗА осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.103.189.2, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.103.189.2.20

УПИ I, кв. 6 по плана на гр. Момчилград

20

29.04

СС "БЛОК 2-3, гр. Момчилград, ул. Хаджи Димитър № 19А", код по БУЛСТАТ 176856425, И. Р. А. и М. Р. А.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.103.34.2 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда в частност до отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.103.34.2.26, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 26

УПИ I-ЗА ЖИЛ. С-ВО, кв. 83 по плана на гр. Момчилград

21

29.04

СС „БЛОК БАЛКАН”, ул. Чучулига № 8 - гр. Момчилград, община Момчилград", код по БУЛСТАТ 177100181 и Г. С. Д.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в общите части на сграда в режим на етажна собственост с идент. 48996.104.154.1 по КККР на град Момчилград и изграждане на рампа в ПИ с идент. 48996.104.154 по КККР на град Момчилград за осигуряване на достъпна жилищна среда за сграда с идент. 48996.104.154.1, вх. „А”, в частност за отделен самостоятелен обект/жилище с идент. 48996.104.154.1.4 на етаж 2

УПИ V-727, кв. 42 по плана на гр. Момчилград

22

29.04

Х. А. А.

Повдигателно съоръжение (платформен подемник) в еднофамилна жилищна сграда и изграждане на рампа

УПИ I, кв. 2 по плана с. Загорско

23

29.04

И. А. А., А. Ю. А. и М. А. В.

Повдигателно съоръжение (вертикална инвалидна платформа) и изграждане на рампа за осигуряване на достъпна жилищна среда за съществуваща еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 48996.105.109.2

УПИ VII-486/ПИ 48996.105.109, кв. 23, гр. Момчилград

24

05.05

С. С. Я.

„Жилищна сграда с търговски обект”

УПИ VII-233 „за жил.строителство”, кв. № 15, с. Груево

25

11.05

„ИКОНУС - ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ” ЕООД, ЕИК: 126655448

„Склад за готова продукция (пелети за отопление)”

ПИ с идент. 48996.4.16 (стар номер 004016), м. „Чешме Башъ” по КККР на гр. Момчилград

26

12.05

Ф. Я. С.

„Реконструкция и преустройство на жилищна сграда”

НУПИ в м. Дружба, с. Балабаново

27

08.06

ЕТ „СЕФА - СЕВДИЕ ЮСЕИН”, ЕИК: 108537117, Физическо лице – търговец: С. Х. Ю.

(по чл. 150 от ЗУТ)

„Преустройство и надстройка на фурна за хляб в многофамилна жилищна сграда с гаражи”

УПИ X-1768, кв. 24 град Момчилград

28

09.06

ТП ДГС Момчилград

Проект-заснемане на „Административно-битова сграда” по част „Архитектурна”

УПИ VI, кв. 8 по плана на гр. Момчилград

29

14.06

„МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ”

(Етапност)

„МОЛИТВЕН ДОМ – ДЖАМИЯ”

УПИ ІІ, кв. 73 по ПУП гр. Момчилград

30

16.06

„Татул Фарма”

(по чл. 154 от ЗУТ)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос