Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група на община Момчилград

Процедура  "Публично състезание" по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
Възложител:   Община Момчилград       
Преписка:   № РД-19-284 от 29.07.2019 г.
АОП с уник. №:   00239-2019-0010
Описание:  

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение  за нуждите на Община Момчилград, обл.Кърджали.Отнасяща се за всички общински обекти на територита на общината, включително и второстепените разпоредители по посочен списък.Включване на обектите в Стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя.Осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови графици от координатора на балансиращата група, отговорност за балансиране на всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя.Точките за свързване към ел.мрежата на ЕВН в общината са – 233, разположени са в общинския център град Момчилград и 48 селища, като  бщият приблизителен обем нетна активна електрическа енергия, ниско напрежение, който следва да бъде доставен е  1140 MWh.

Краен срок за подаване на оферти:   0до 16:00 часа на 21.08.2019 г. 
 

Print Email

Fraternized municipalities

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос   

Contact us

Municipality of Momchilgrad,

6800, Kardzhali

No12, 26 dekemvri str.  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office of the Mayor

(00359) 3631/ 6051; 7841; 7849

Hotline

(00359) 3631/6527; 7019; 7865