Илкнур Кязим поиска от АПИ ремонт на републиканските пътища в Момчилград

Ремонт на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на община Момчилград поиска кметът Илкнур Кязим по време на срещата си с председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски.
"Срещата се състоя по наше настояване. Състоянието на републиканските пътища на територията на общината е изключително лошо и е необходимо държавата да отпусне средства за спешни ремонти. На места асфалтовата настилка липсва, а участъци от пътищата са опасни за преминаване", заяви Илкнур Кязим. Тя посочи, че особено тежко е състоянието на пътя Момчилград - Равен - Нановица - Гургулица - Зорница, който е дълъг почти 28 километра и е единствената връзка със света за близо 3 000 души, които живеят в района.
"Връчихме на г-н Терзийски подписка, организирана от инициативен комитет, в която са се включили над 1 000 души. Получихме уверения, че в тази година ще бъде възложено проектиране за основен ремонт на пътя. Г-н Терзийски пое ангажимент след края на зимния сезон да бъде извършено машинно изкърпване на най-компрометираните участъци", каза Илкнур Кязим. В АПИ тя е разговаряла и за ремонта на други важни републикански пътища като 9-километровия участък от Момчилград по посока Крумовград, както и за 11-километровия участък от пътя Момчилград - Подкова.
"Надявам се, че обещанията, дадени на срещата в АПИ, ще бъдат изпълнени и държавата ще отпусне пари за ремонти на основните пътища от републиканската пътна мрежа в общината", заяви Илкнур Кязим.
IMG 4d90c7db200a88d7aebb9572cfd7f073 V
IMG ad7f242b014fe2553519baf9af3d3354 V
IMG b29787c6f2b5d3e6f2deb5da5e8e1071 V
IMG c6d94a8ee9444c7234ce8f72c116c75f V
IMG d75fe2ce6d84d77ea12e21e2aa1e3ef4 V
IMG f5d100ac8c10ee9cf65a6af3266449cb V

Обявена е грипна епидемия

Грипна епидемия е обявена за цялата Кърджалийска област. Това стана след заседание на Оперативният щаб за борба грипа и острите респираторни заболявания, а причината е големия брой заболели през последните дни.

От 27 януари до 2 февруари, включително се въвеждат редица мерки и ограничения:
- преустановяват се учебни занятия във всички училища
- в детските градини няма да се допускат болни деца.
- ограничават се свижданията и се създава строг пропускателен режим във всяко болнично отделение.
- ограничава се плановия прием на пациенти за оперативни интервенции
- преустановяват се плановите консултации на бременни жени
- преустановяват се профилактичните прегледи и имунизации

Покана

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

            На 31.01.2020 г. (петък) от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:               

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане Отчет на Общински план за младежта за 2019 г. и Общински план за младежта за 2020 г.
 2. Предложение за приемане на План-програма за развитие на детско- юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2020 г.
 3. Приемане Отчет на МКБППМН за 2019 г. и План-програма за дейността на МКБППМП през 2020 г.
 4. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2020 г.
 5. Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Момчилград, приети с Решение №149/25.10.2018 г.
 6. Актуализация на членовете на Управителния съвет на сдружение „За чисти Родопи”.
 7. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от спортна сграда гр. Момчилград, ул. „Йордан Йовков” №1б на Спортен клуб по борба „Родопи-1935” .
 8. Отчет за управление и разпореждане с общинско имущество през 2019 година.
 9. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2019-2023 година.
 10. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 г.
 11. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2020 година.
 12. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади- от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ за стопанската 2020-2021 година.
 13. Промяна на начина на трайно ползване на земеделска земя –частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор №02292.1.109 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Балабаново, общ. Момчилград, с площ 6980 кв.м., осма категория, с начин на трайно ползване „нива” от НТП „нива” в НТП „овощна градина”.
 14. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2019 г. в периода 01.11.2019 г.- 31.12.2019 г. като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
 15. Предложение на община Момчилград за обекти, които да бъдат включени в инвестиционната програма на В и К оператора през 2020 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
 16. Отмяна на Решение №180/22.12.2014 г. на О б С - Момчилград за приемане на структурата на О б А – Момчилград с последващите изменения и допълнения и Приемане на нова структура на Общинска администрация - Момчилград.
 17. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2019 година.
 18. Други.
 19. Питания.

С уважение,

Ерсин Метин,(П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОбС – МОМЧИЛГРАД

29.01.2020 г. –СРЯДА

13.30 часа по т. 9, 10, 11 отПроекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.30 часа по т. 4, 8, 9, 10, 11, 12, т. 14 и т. 17от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.30 часа по т. 1, 2, 9, 10 и т. 11 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.15 часа пот. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 и т. 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

30.01.2020 г. –ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 9, 10, 11, 12 и т. 13от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30часа по т. 3, 5, 6, 9, 10, 11 и т. 16от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15.30часа по т. 7, 8, 9, 10, 11, 14 и т. 15от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

16.15часа по т. 5от Проекто – дневния ред

 1. ПК за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Кметът на Момчилград ориса бебе, родено на Бабинден

Кметът на община Момчилград Илкнур Кязим стана орисница на момиче, родено в общинската болница на връх Бабинден.

"Нека да стане акушерка или акушер-гинеколог", пожела Илкнур Кязим. Новороденото проплака докато момчилградският кмет беше на посещение в родилното отделение, за да поздрави лекари и акушерки с професионалния им празник. Момиченцето е 10-ото бебе, родено в общинската болница от началото на 2020 г.

Общо 210 са новородените в здравното заведение през изминалата година. Те са с 58 повече в сравнение с 2018 г.

"Запазва се тенденцията все по-голям брой родилки да предпочитат отделението на момчилградската болница. Освен от съседните на Момчилград общини, тук идват да раждат жени от съседни области и от вътрешността на страната", твърдят работещи в общинската болница.

Инвестициите в инфраструктура са приоритет в Бюджет 2020 на община Момчилград

Ако искаме община Момчилград да привлича инвеститори и младите хора да се завърнат, трябва да подобрим инфраструктурата. Това заяви кметът Илкнур Кязим по време на публичното обсъждане на проекта за общински бюджет през 2020 година. На него присъстваха жители на Момчилград и общината, общински съветници и кметове на населени места.

Илкнур Кязим подчерта, че през следващите месеци приоритет ще бъдат ремонт на общинските пътища, водоснабдяване и изграждане на канализации в общината.
"Ще кандидатстваме по различни проекти, за да можем да инвестираме в инфраструктурата средства извън предвидените в бюджета", каза Илкнур Кязим. Като пример тя посочи, че в момента се готви проект за подмяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващо, като целта е да се намалят разходите за електроенергия.
"Бих желала да подобрим изцяло жизнената среда във всички населени места, но за съжаление възможностите, с които разполагаме са ограничени. Ще влагаме средства на местата, където има най-голяма нужда, но в същото време ще се опитваме и да балансираме, за да няма ощетени жители на общината“, каза още Илкнур Кязим.

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2020

На   основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2020 г., което ще се проведе на 21.01.2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

Третокласник от Момчилград намери голяма сума пари и я предаде в полицията

Сердар Мехмед, ученик в трети клас в ОУ „Д-р Петър Берон“ в Момчилград, получи днес почетна грамота за доблестно поведение, връчена му от директора на ОДМВР-Кърджали старши комисар Атанас Илков. Момчето заслужи признанието за достойна постъпка – преди дни намерил на пешеходна пътека в Момчилград портмоне с 950 евро, 275 лв., 130 турски лири, лични и банкови документи и незабавно го предал в полицейското управление. Полицаи се свързали със собственичката на изгубените пари и документи, която се върнала от пътуване за Германия. На събитието днес в РУ-Момчилград присъстваха майката на момчето – Шенгюл Мехмед, Севгюл Вели, помощник-директор в училището, в което учи Сердар и полицейски служители. 

Много се надяваме този добър пример да намери своите последователи сред съучениците на Сердар, а и сред всички граждани в обществото ни, каза старши комисар Илков при връчването на почетната грамота. Той поздрави майката и учителите за чудесния резултат във възпитанието на детето и отбеляза, че честността, почтеността и добрите дела винаги имат смисъл и представляват стойностен модел на поведение.
Освен добър ученик Сердар е и активен спортист – намерил портмонето на връщане от тренировка по тенис и заедно с майка му го отнесли в полицейското управление.

Грипната ваканция за учениците се удължава с два дни

Грипната ваканция за учениците, която беше обявена през миналата седмица се удължава с два дни за всички училища. Причината е големия брой заболели. Първият учебен ден це бъде на 4 февруари /понеделник/.

Община Момчилград не е ощетявала никой от наетите за предоставяне на социални услуги

Във връзка със зачестилите спекулации и коментари в социалните мрежи, община Момчилград заявява, че след реализиран преди няколко години проект "Подкрепа за независим живот", продължава предоставянето на социални услуги, които се финансират с Постановление на Министерски съвет.
В момента на територията на общината има назначени 73 лични и 4 социални асистенти, които са на 4-часов работен ден. Освен тях на 8-часов работен ден има и 8 домашни помощници, които се грижат за 2 и повече лица.
Предоставянето на този вид социални услуги се реализират благодарение на инициативността на Община Момчилград, която всяка година кандидатства за финансиране пред държавата.
Заявяваме, че досега никой от наетите за предоставяне на социалните услуги не е бил облагодетелстван или ощетяван. Обратните твърдения са спекулация, чиято цел е печеленето на евтини политически дивиденти.
"Община Момчилград няма да позволи да се уронва достойнството и авторитета й от когото и да било и както и да се казва той", заяви кметът на общината Сунай Хасан.

Покана за заседание на Общинския съвет на 31 януари 2019 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 31. 01. 2019 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2018 г. и Общински план за младежта за 2019 г.
 2. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2019 г.
 3. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2019 г.
 4. Кандидатстване на община Момчилград и община Ардино, област Кърджали със съвместен проект по ОПРЧР 2014- 2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2” .
 5. Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2018 г.
 6. 6.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2019 г.
 7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2019 г.
 8. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2018г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К-Кърджали .
 9. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – публична общинска собственост на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К”, гр. Кърджали. ”
 10. Взимане на решение за съгласие „В и К” ООД гр. Кърджали да внесе проектни предложения в МОСВ в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата, одобрена със Заповед №РД – ОП - 68/20. 07. 2018 г. на УО на ОПОС 2014-2020.
 11. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2018 г.
 12. Предложение за приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Момчилград.
 13. Други
 14. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

29.01.2019 г. –ВТОРНИК

14.30 часа по т.1, 2, 3, 12 отПроекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.15 часа по т.1, 4  и т. 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00часа по т.  5, 6, 10 и т. 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

30.01.2019 г. –СРЯДА

13.30 часа по т.7, 8, 9, 10 и т. 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа пот. 6, 7 и т. 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30часа по т. 6, 7, 12от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа пот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и т.12 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Обявление

Община Момчилград на основание чл.124б, ал.2, във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадено решение №160 от протокол № 14 от 30.11.2018г. на Общински - Момчилград на основание чл.21,ал1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,, ал(1) е разрешено изработване на проект  ПУП-ПЗ на ПИ № 027014 по КВС на землището на гр. Момчилград, м.”Коджа Тарла”, община Момчилград и отреждането му за жилищна зона с ниско етажно застрояване – Жм, с необходимите схеми за елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Интегрирани дизайн студия” ЕООД, представлявано от Хасан Аднан Юмер.

Решението се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

Община Момчилград

10 бебета проплакаха в момчилградската болница от началото на годината

10 са новородените в многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Сергей Ростовцев" в Момчилград от началото на тази година. Това отчетоха от здравното заведение в Деня на родилната помощ. По повод празника в родилно отделение получиха цветя и поздрави от ръководството на община Момчилград. 

Първото, проплакало в болницата бебе, е момиче. То се роди на 3 януари и тежеше точно 3 килограма. Родителите на бебето, които са от кирковското село Първица, му дадоха името Елиф. През следващите 3 седмици в родилно отделение на момчилградската болница са родени още 9 бебета.
През миналата 2018 година в здравното заведение са проплакали общо 152 новородени, което е с 21 повече в сравнение с предходната 2017 година.
60 процента от родилките през миналата година са от община Момчилград. Следват ги тези от общините Кирково, Джебел и Кърджали.
Продължава тенденцията в момчилградската болница да раждат родилки от вътрешността на страната. През миналата година е имало такива от Пловдив, Хасково, Стара Загора и дори София.

Поздравление по случай Деня на родилната помощ

Уважаеми лекари, сестри и санитари,


От името на общинското ръководство на община Момчилград ви поздравяваме по случай 21 януари – Ден на родилната помощ. Желаем ви много здраве, лично щастие, професионални успехи, защото от вашия професионализъм се ражда новата надежда.
На днешния ден искаме да ви поднесем своята благодарност за това, че всеотдайно и неуморно се борите за живот, за първата глътка въздух, за малките туптящи сърца. Вие сте благословени да дарявате радост. С благородната си професия зареждате света с едно ново начало, а живота – със смисъл!


Честит празник!

Сунай Хасан,
кмет на община Момчилград

П О К А Н А

headermgdocНа   основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, Община Момчилград обявява за публично обсъждане на Проекта за бюджет на общината за 2019 г., което ще се проведе на 22.01.2019 г. от 10.00 часа в залата на общината.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

Депутатът Ерол Мехмед запозна кметове на населените места с изменения в законодателството

Депутатът от ДПС Ерол Мехмед участва в среща с кметовете на населените места в община Момчилград и ги запозна с последните изменения в законодателството на Република България. Народният представител говори за измененията в Закона за хората с увреждания, в Закона за личната помощ и в Закона за вероизповеданията. Бяха обсъдени и чисто технически въпроси, както и параметрите на републиканския бюджет.

"Кметовете на населени места в общините са възлово звено в местното самоуправление, защото те са най-близко до хората. Затова е важно те да са наясно с последните изменения в законите, които касаят широк кръг от граждани", обясни Ерол Мехмед.
Срещата с кметовете на населени места от община Момчилград е поредната, в която депутатът се включва.Предстои да се включи в среща с кметове на населени места в община Кирково.

Пуснаха в обръщение нова банкнота от 100 лева

Новата банкнота от 100 лева беше пусната в обращение. Визуално тя почти не се различава от досегашната, но е по-защитена.

Нови защитни елементи в банкнотата с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г. са:
- Допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от пет дебели и шест тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на банкнотата.
- Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна на ъгъла на наблюдение изображения на еделвайс и профил на Алеко Константинов; цветен холограмен портрет на Алеко Константинов; детайл от паметник на Алеко Константинов, променящ цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение; динамичен шахматен ефект с промяна на цвета от смарагдовозелено към сапфиреносиньо при промяна на ъгъла на наблюдение и обемно триизмерно изображение на числото 100.
- Мастило с оптичен ефект – числото 100 е отпечатано с променящо цвета си мастило с динамичен шахматен ефект, което при промяна на ъгъла на наблюдение се променя от смарагдовозелено към сапфиреносиньо.
- Осигурителна нишка – вградена в хартията и частично излизаща от обратната страна със светъл повтарящ се текст „БНБ 100“ и с динамичен шахматен ефект, променяща цвета си от смарагдовозелено към сапфиреносиньо. Изображението на повтарящия се текст „БНБ 100“ се чете от лицевата страна при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина.
- Воден знак с висока резолюция – наблюдава се при поставяне на банкнотата срещу източник на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция на портрета на Алеко Константинов. Изображенията се наблюдават и от обратната страна на банкнотата.
Банкнотите с номинална стойност 100 лева, емисия 2003 г., продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.

Момчилградчани посрещнаха Новата година на централния площад

Няколкостотин жители и гости на Момчилград посрещнаха Новата 2019 година на централния площад в града. Над 2 часа продължи общоградското веселие, организирано от общината. В много настроение, музика и танци премина последния час от отиващата си година. Дошлите на площада бяха поздравени от кмета на община Момчилград Сунай Хасан.

"Градът ни се превръща в достоен европейски град. Работихме с високи темпове, за да реализираме всеки един от приоритетите, които си поставихме преди 3 години. Постигнахме завидни успехи и в социалната дейност, в грижата за подрастващите, развивахме и благоустроявахме града и останалите населени места. 
2019 година ще е годината на проектите, насочени към всяко едно населено място в общината, към всеки един от вас. 2019 година ще е годината на видимите промени в нашата община. Проекти, които коренно ще променят самочувствието на момчилградчани", заяви Сунай Хасан. Той благодари специално на секретаря на общината Бахатдин Ахмедов и на Мюзейда Пашаллъ, началник отдел "Хуманитарни дейности", които организираха новогодишното тържество. 
Новата година в Момчилград настъпи с букет от фойерверки, а за всички присъстващи имаше бяло и червено вино, осигурено от общината. След тостовете беше разиграна томбола. Голямата награда беше телевизор, а специалната награда на кмета - спа уикенд за двама във Велинград, бяха раздадени и битови електоуреди. След изтеглянето на печелившите, празненството на площада продължи с пълна сила. IMG fd6ff7aaf8da039a3594c2710d1c293c V

Покана за заседание на общинския съвет на 6 февруари 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 06. 02. 2018 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

              

 1. 1. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – ПОС на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К“, гр. Кърджали“.
 2. Даване съгласие за учредяване в полза на община Момчилград и община Джебел, обл. Кърджали безвъзмездно право на строеж в имот – публична държавна собственост за изграждане на черпателен резервоар 23 куб.м. със застроена площ 22 кв.м.
 3. Даване на съгласие за придобиване в полза на община Момчилград и община Джебел, обл. Кърджали учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през ПИ частна държавна собственост за изграждане на строеж: „Водоснабдяване на с. Софийци, общ. Джебел от Помпена станция „Балабаново“, общ. Момчилград и землища на с. Балабаново и Върхари, общ. Момчилград, обл. Кърджали“.
 4. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имоти: №000070, №022010, №000665, №022011 в землището на с. Груево, ЕКАТТЕ 17988 и ПИ: №000252, №005011, №005013, №005013, №005015, №005016, разположени в землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, собственост на Държавен горски фонд, община Момчилград и на други физически лица, във връзка с промяна предназначението на земята в земя за обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти „Чешлия““(т.5 от Покана №11/24.11.2017 г с вх.№220/24.11.2017г )
 5. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПП в землище Чобанка с ЕКАТТЕ 81517, община Момчилград, обл. Кърджали и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на имоти от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка, мах. Зли трап, община Момчилград.
 6. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2017 г.
 7. Приемане на план – предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2018 г. на община Момчилград.
 8. Приемане бюджета на община Момчилград за 2018 г.
 9. Други
 10. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

01.02.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 3, 5, 7 и т. 8от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 7 и т. 8 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 1, 7 и т. 8 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа пот. 6, 7 и т. 8от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

02.02.2018 г. –ПЕТЪК

14.30 часа по т. 7 и т. 8от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.00 часа по т. 7 и т. 8 отПроекто - дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 5, 7 и 8от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Покана за заседание на общинския съвет на 26 януари 2017 г.

П О К А Н А   №1

 1. 01. 2018 г.

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

          На 26. 01. 2018 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:              

 1.  Отпускане на еднократна социална помощ на Е. Б. С жител на гр.Момчилград.
 2. Отпускане на еднократна социална помощ на Б. И. А жител на с. Груево, общ. Момчилград.
 3. Отпускане на еднократна социална помощ на К.Ю.В жител на гр. Момчилград.
 4. Отмяна на Решение №162/28.12.2017 г на Общински съвет – Момчилград.
 5. Изпълнение на Постановление №288/04.11.2016 г. на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в частта касаеща социалните услуги за деца.
 6. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2018 г.
 7. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г.
 8. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2018 г.

     9.Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2017 г.

 1. 10.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2018 г.
 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2018 г.
 3. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади- от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 4. Промяна на предназначението на ПИ №003048, целият с площ 6488 кв.м., находящ се в местността „Арман тарла“, в земл. на с. Летовник, общ. Момчилград, с ЕКАТТЕ 43493, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 303 кв.м. и разгъната застроена площ 606 кв.м. , при граници на имота: имот №003041, имот №003043, имот №000124 и имот №003040
 5. Одобряване на ПУП - ПП в земл. с. Врело с ЕКАТТЕ 12293, земл. Кос с ЕКАТТЕ 38697, общ. Момчилград, във връзка с промяна предназначението на имоти от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Врело от резервоар с. Кос, общ. Момчилград“
 6. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №037009, земл. на гр. Момчилград, м. „Спа горусу“, ЕКАТТЕ 48996 собственост на Ейнур Хасан, във връзка с промяна на предназначението на имота от ЗЗ –нива в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.
 7. Разрешение за частично изменение на ПУП – ПР за промяна на улична регулация по съществуваща улица от ос. т. 18 до ос.т. 42, между кв. 9 и кв. 10 по плана на с. Върхари, общ. Момчилград, във връзка с това, че за предвидената улица не е приложена уличната регулация и тя попада в ПИ 3, чиито собственик е засегнат и има бъдещи инвестиционни намерения, както и във връзка с §8 от ЗУТ.
 8. Разрешение за частично изменение на ПУП – ПР за промяна на улична регулация по съществуваща улица от ос. т. 62 до ос.т. 72, между кв. между кв. 15 и кв. 21 по плана на с. Груево, общ. Момчилград, във връзка с това, че за предвидената улица не е приложена уличната регулация и тя попада в ПИ 3 и ПИ 116, чиито собственици са засегнати и имат бъдещи инвестиционни намерения, както и във връзка с §8 от ЗУТ.
 9. 18. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2017г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК-Кърджали (вх. №233/15. 12. 2017 г. – т. 2 от Покана №11/18.12.2017 г.)
 10. Други
 11. Питания.

С уважение,

 Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

 1. 24.01.2018 г. – СРЯДА 

14,30 часа по т.10, 11, 16 и т.17 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15,00 часа по1, 2, 3 и т. 5  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16,00 часа по т.4, 9, 10, 14, 15, 16и т.17 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

25.01.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13,30 часа по т.11, 12 и т. 13 от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14,30 часа по т. 6, 7 и т. 8  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15,30 часа по т. 4 и т. 5 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16,00 часа пот.1, 2, 3, 7, 8, 9 и т. 10  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Цветя и поздрави получиха за Бабинден в родилното отделение на момчилградската болница

Цветя и поздрави получиха работещите в родилното отделение на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ в Момчилград. Поводът бе  празникът Бабинден, който се отбелязва и като Ден на родилната помощ. Цветята бяха поднесени от кмета на община Момчилград Сунай Хасан, който посети болницата. Като подарък за празника в родилното отделение получиха нощни лампи за леглата на родилките.

5 са новородените в момчилградската болница от началото на новата 2018 година. Местното родилно отделение е предпочитано и от родилки извън община Момчилград. Тук идват да раждат от съседните общини Кирково, Крумовград, дори и от Кърджали. А през миналата година е имало и жена от Хасково, избрала да даде живот на детето си тук. Причината, болницата да бъде предпочитана, е в добрата подготовка на медицинския персонал и в добрите битови условия.

До края на януари ползваме 5% отстъпка за декларация онлайн

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2018 г., съобщиха от офиса на приходната администрация в Кърджали.  От там напомниха, че най-бързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код.

Към момента са подадени общо 69 декларации по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, от които 24 са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2018 г.

На 2 април изтича тази година срокът за подаване на фирмените декларации (31 март е в събота).  Освен това от НАП напомнят, че всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2017 г.,се подават единствено по електронен път (чрез интернет с електронен подпис). От тази година отпада отстъпката за подаване по електронен път на годишната декларация за облагане с корпоративен данък. Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.

Да помогнем на Кериме Вели

Кериме Вели е директор на детска градина в община Момчилград с поставена диагноза Нехочкинов лимфон и е на лечение в чужбина. Разходите по лечението възлизат на непосилната сума от над 20 000 долара.

Обръщаме се към всички с молба за помощ!

Дарителски сметки:

1. BG61STSA93000002497906 BGN - Банков код: STSABGSF
2. BG31BUIN95611000593266 EUR - Банков код: BUINBGSF
3. BG69BUIN95611000593261 USD - Банков код: BUINBGSF
Име: Юксел Салим Вели

Вярваме, че заедно ще успеем да помогнем на Кериме в битката й с рака.

БЛАГОДАРИМ ВИ ОТ СЪРЦЕ!

100 души в Момчилград получават безплатно топла храна

100 души от Момчилград получават безплатна топла храна в обществената трапезария, която се помещава в ресторант „България“. Храната се осигурява по проект "Обществена трапезария - Момчилград" на Община Момчилград, финансиран от Фонд "Социална закрила" на Министерството на труда и социалната политика. Към топлия обяд всяка седмица допълнително се осигуряват закуски и плодове от реализирани икономии от режийни разходи. Трапезарията ще функционира до 28 февруари 2018 година. 

26754227 10155363571668517 1913961525 n

Момиче е първото бебе родено в Момчилград през 2018-та

Момиче е първото бебе родено в МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев” в Момчилград. Новороденото, проплакало в четвъртък в 11,15 часа, е с височина 50 сантиметра и тегло 2,800 килограма. Бебето и майката се чувстват добре. Родилката е от момчилградското село Джелепско и се казва Айше Мурад. Тя и бащата Адем Мурад са дали на първото бебе в Момчилград за 2018 година името Айза. Момичето е второ дете за семейство Мурад.

Покана за публично обсъждане 2018

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Кметът на Община Момчилград

кани всички жители на общината, които проявявят интерес,  на  публично обсъждане на Проекта    за бюджет на общината за 2018 г., което ще се проведе на 12.01.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina@mg.link.bg до 11.01.2018 г.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

 

xlsПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2018 г. Разходи за делегирани държавни дейности по функции04.01.2018 г.

xlsПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2018 г. за местни дейности-Местни приходи04.01.2018 г.

xlsxПлан предложение за поименно разпределение на капиталови разходи Момчилград 201804.01.2018 г.

11 478 486 лева е бюджетът на община Момчилград за 2017 г.

11 478 486 лева е бюджетът на община Момчилград за 2017 година. Той беше гласуван единодушно от общинските съветници по време на заседание на местния парламент. Бюджетът за делегирани държавни дейности е 5 951 390 лева. Местните дейности и дофинансирането на държавни дейности за 2017 г. е в размер на 5 527 096 лева.

"Реален, напрегнат, но и изпълним бюджет". Това беше определението, което даде от трибуната на местния парламент кметът на Момчилград Сунай Хасан. Той поясни, че стратегическата цел е чрез провеждане на активни политики Момчилград да се превърне в модерна европейска община. Кметът очерта и приоритетите на бюджета - успешно начало на инвестиции в рамките на проекти от новия програмен период 2014-2020, инвестиции в социална и техническа инфраструктура и подоряване на условията за живот в по-малките населени места в общината. Сред приоритетите са провеждане на активна политика в областта на спорта, социално включване и подкрепа на групите в неравностойно положение.

"Близо 42 процента от първоначалния план по Бюджет 2017 са насочени към образование, здравеопазване и социални грижи", подчерта Сунай Хасан.

Една от целите, които си поставя община Момчилград за настоящото година са осигуряване на стабилност на образователните и социалните системи. Друга цел е в рамките на ограничените ресурси да се намери баланс в развитието между града и населените места на общината. Не на последно място общинското ръководство ще се стреми към ефективно управление на средствата от Европейския съюз по спечелени проекти и разработване и кандидатстване по нови проекти.

Община Момчилград ще продължи популяризирането си като туристическа дестинация, както и създаването на разнообразни и съдържателни продукти в областта на културата. Общинското ръководство ще продължи повишаването на ефективността и прозрачността на администрацията в услуга на гражданите и бизнеса, което е приоритет за целия мандат 2015-2019 г.

"За изпълнение на приходната част на бюджета за 2017 г. усилията ще бъдат насочени към събиране на текущите и просрочени общински вземания", каза кметът на Момчилград. Той допълни, че планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджети.

„От ръководителите на бюджетни звена ще се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата и стриктно спазване на бюджетната дисциплина“, беше категоричен Сунай Хасан.

Общински съветници почетоха паметта на колегата си Валентин Синабов

С едноминутно мълчание в памет на общинския съветник Валентин Синабов, починал в началото на годината започна заседанието на местния парламент в община Момчилград.

"Изгубихме достоен общински съветник и един добър човек. Нека да почива в мир", заяви председателят на общинския съвет Юмер Юсеин. Той призова присъстващите в залата да почетат паметта на колегата си.

Гюлсерен Юсеин е първия данъкоплатец в община Момчилград за 2017 година

Гюлсерен Хасан Юсеин беше първия данъкоплатец, платил задълженията си към Община Момчилград за 2017 година. Момчилградчанката беше изненадана от общинска администрация с подаръци. След като плати такса "Смет", данък "Сгради" и  налога за автомобил Гюлсерен получи бонбониера, бутилка вино и рекламни материали на община Момчилград.

Тази година кампанията по плащане на местните данъци и такси стартира по-рано. Така по-голям брой момчилградчани могат да се възползват от 5-процентната отстъпка, която се прави до края на април.

ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС–МОМЧИЛГРАД НА 31.01.2017 Г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 31. 01. 2017 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

               1. Отпускане на еднократна социална помощ на П. Ю. М  от с. Багрянка, община Момчилград.

               2. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2016 г. и Общински план за младежта за 2017 г.

3. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2017 г. 

4. Приемане на културен календар на община Момчилград за 2017 г.

               5. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел трасе до ПИ №010002 по КВС на землище с. Соколино, общ. Момчилград през имоти ПОС в полза на Самет Осман Ахмед и Фатме Ахмед Ахмед за инвестиционни намерения.

               6. Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2016 година.

               7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2017 г.

               8. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

            9.Актуализиране и предоставяне на пасища,мери и ливади-общинска собственост за индивидуално ползване от земеделски стопани и правила за ползването им. 

            10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2017 г.

            11. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФЗ – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград”, одобрена със заповед на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. №РД-79-710/26.09.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за периода на прилагане на стратегия за ВОМР.

            12. Даване на съгласие за издаване на общинска гаранция за поемане на дълг от МБАЛ „Д-р С. Ростовцев”  ЕООД – гр. Момчилград.

           13  Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2017 г. на община Момчилград.

            14. Приемане бюджета на община Момчилград за 2017 г.

               15. Други

               16. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.01. 2017 г. –ЧЕТВЪРТЪК

15.00 часа по т.7, 10,  13 и т.14  от Проекто - дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16.00 часа по т.1, 7, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

2 .ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

27.  01. 2017 г. – ПЕТЪК

14.00 часа по т. 2, 3, 4, 7, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.00 часа по т. 7,  8,  9, 10, 13 и т. 14 от Проекто - дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16.00 часа по т.7, 10, 13 и т.14 от Проекто - дневния ред

3.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

30.01. 2017 г. –ПОНЕДЕЛНИК

15.00 часа по т.5, 6, 7, 10, 13 и т. 14  от Проекто - дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

16. 00 часа пот. 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и т. 14 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

МОН обяви 12 и 13 януари за неучебни дни

Със заповед на министъра на образованието дните 12 и 13 януари /четвъртък и петък/ са обявени за неучебни за училищата в община Момчилград. Причината са ниските температури, влошените метерологични условия и тежката зимна обстановка.

Дните 9, 10 и 11 са обявени за неучебни

Във връзка с ниските температури и влошената метеорологична обстановка ръководството на община Момчилград обявява за неучебни дните 9, 10 и 11 януари.

Напусна ни общинският съветник Валентин Синабов

Внезапно ни напусна общинския съветник Валентин Маринов Синабов. Той е в местния парламент за втори мандат и беше заместник председател на Постоянната комисия по Законност, общенствен ред и административно обслужване на населението. Ще запомним Валентин Синабов като човек благороден и принципен, отстояващ интересите на жителите на Община Момчилград.
Общинските съветници и ръководството на община Момчилград изказват своите съболезнования на близките на Валентин Синабов.
Поклон пред светлата му памет!
Погребението ще бъде в сряда от 12 часа в кирковското село Завоя.

Повишена епизоотична готовност в община Момчилград заради птичия грип

Общинската епизоотична комисия към община Момчилград обяви състояние на повишена епизоотична готовност заради откритите огнища на птичи грип в област Кърджали.
Със заповед на директора на БАБХ от 30 декември 2016 година беше обявена 10-километрова наблюдавана зона около животновъдния обект, в който има огнище нa грип. В тази зона попадат населени места от община Момчилград – с. Момина сълза, с. Биволяне, с. Гургулица, с. Девинци, с. Летовник, с. Татул, с. Равен, с. Нановица, с. Постник.
Общинска администрация – Момчилград, съветват собствениците на домашни птици да недопускат излизането на птици извън дворовете на стопанствата си. Да се преустанови контактът на домашните птици с други животновъдни обекти и диви птици. Да се почистват и дезинфекцират стопанствата, както и транспортните средства, използвани от персонала на големите птицеферми.
При наличието на мъртви птици или съмнение от заболяване, стопаните да уведомят районния ветеринарен лекар.
Инфлуенцата при птиците, популярно позната като "Птичи грип" е събирателно понятие за тежко и фатално протичащи инфекции, причинени от различни серотипове грипни вируси. Характеризира се с почти 100% заболяемост и смъртност.
Заболелите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена и менгушите или са с цялостен оток на главата. Проявяват също тежки увреждания на дихателната система - кихане, кашлица, хрипове, изтечения от очи­те, диария, нервни признаци, парализа и смърт.

Още 4 324 лева дари Момчилград за Хитрино

Още 4 324 лева бяха преведени по банков път от ръководството на община Момчилград за пострадалите при железопътния инцидент в село Хитрино. Средствата бяха събрани от дарения, направени от общинските съветници, кметовете на населени места, общинска администрация и жителите на града и общината. Това е втората сума, която община Момчилград превежда за Хитрино. Непосредствено след тежкия инцидент общинските съветници гласуваха сумата от 3 000 лева за Хитрино. Решението беше взето единодушно от всички 29 съветника с подписка.

Бюджетът на община Момчилград за 2016 година – начален план, е в размер на 14 040 656 лева.

Приходната му част е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, вкл. тяхното дофинансиране с общински приходи – 5 913 405 лева. и общински дейности – 8 127 251 лева. Общият размер на планираните общински приходи е 8 363 915 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 8 127 251 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 236 664 лв.

Разходната част на бюджета също е разделена на две: делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи – в размер на 5 913 405 лева, и общински дейности – 8 127 251 лева. Дофинансирането е за делегираните държавни дейности ЦДГ, Общинска администрация и училищата в с.Груево и с.Равен. Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 42 : 58.

Инвестиционната програма на общината е 5 403 117 лева, насочена към подобряване на социално-техническата инфраструктура. Най-голямата инвестиция е в размер на 4 074 714 лева за реконструкция на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел – І етап”. Общината кандидатства и по проект „Красива България” за енергоефективни мерки за сградата на администрацията, за целта са заделени 138 836 лева за съфинансиране. Предвидени са средства за работни проекти за пътна връзка на път с.Птичар с пътя за Маказа, а също и за експониране на светилище с.Татул.

И през настоящата година общината ще продължи да работи по програми за осигуряване на заетост и обучение на безработни хора, в това число и младежи, за обгрижване на деца и възрастни с тежки заболявания, чрез осигуряване на лични асистенти и домашни санитари. Чрез създаване на форми на заетост от спечелени проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” общината е разкрила допълнително около 100 работни места, предстои кандидатстване по нови схеми към Агенцията за заетостта за осигуряване на временна заетост на безработни лица.

Стратегическата цел на бюджета е превръщане на Момчилград в модерна европейска община. Негови приоритети са успешното начало на инвестиции в рамките на проекти от новия програмен период 2014 – 2020; инвестиране в безопасна, привлекателна, достъпна и екологична градска среда, провеждане на активна политика за енергийна ефективност, социално включване и подкрепа на групите в неравностойно положение.

Популяризирането на Момчилград като привлекателна туристическа дестинация, създаване на разнообразен и съдържателен културен продукт, и последователни усилия за повишаване ефективността и прозрачността на общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса, също са сред приоритетите не само за 2016, но и за мандат 2015-2019 г.

29012016DSC 0176

AADSC 0172

В града и в 5 села водата е годна за пиене

 

ВиК-Момчилград съобщава, че от днес 25.01.2016 г. водата е годна за пиене и готвене в следните населени места: гр. Момчилград, селата Загорско, Прогрес, Багрянка, Чуково и Соколино.

 

От Ръководството

Покана №1 от 22.01.2016г. за заседание на ОбС – Момчилград

П О К А Н А   №1

22.  01.  2016 г.

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

 

         На  29. 01. 2016 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот” /бившия ресторант „Розари”/, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

               

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отпускане на еднократна социална помощ на Е. К. Ю.  от с. Птичар, общ. Момчилград.

2. Определяне на представители на община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали

3. Приемане на Отчет на МКБППМН за 2015 г. и план –програма за 2016 г.

4. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2015 г. и Общински план за младежта за 2016 г.

5. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2016 г.

6. Приемане на културен календар на община Момчилград за 2016 г.

7. Даване на съгласие за кандидатстване с проектни предложения по Проект „Красива България” 2016 г.

8. Решение за даване на съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – община Момчилград” за финансиране на дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014-2020 г., съгласно Договор за безвъзмездно финансиране №РД 50-175/07.12.2015 г. сключен между СНЦ „МИГ – община Момчилград”, МЗХ и ДФЗ – РА

9. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища ПОС засягащи се от обект „Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+250 до км. 18+820”

10. Одобряване на ПУП - ПП за временен обходен път за обект„Укрепване на републикански път ІІ -59 „Момчилград- Крумовград- Ивайловград” участък от км. 18+540 до км. 18+820”

11. Разрешение за изготвяне на ПУП-ПЗ и съответните схеми на техн. инфраструктура за поземлен имот №006100, земл. с. Балабаново , ЕКАТТЕ 02292 м. „Кирезлик”, общ. Момчилград, собственост на Пламен Илиев Мароков, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно жилищно застрояване.

12. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 037006 в м. „Спа Корусу”, земл. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Хасан Йълмаз, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона - Жм с ниско етажна застрояване.

13. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПР, във връзка с обособяване на нова улица – тупик с начална осова точка намираща се между о.т. 450 и о.т.661 по ул. „Генерал Генев” и преминаваща през УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ, кв. 107 по плана на гр. Момчилград, за да обслужва цитираните имоти и да осигури достъп за намиращите се в КВС ЗЗ.

14. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.

15.Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2015 година.

16. Актуализиране и предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за индивидуално ползване от земеделски стопани и правила за ползването им.

17. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2016-2019 г./Приложение – виж вCD!/

18. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2016 г./Приложение – виж вCD!/

19. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2016 г./Приложение – виж вCD!/

20. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2015 г./Приложения – виж вCD!/

21. Приемане на план-предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2016 г. на община Момчилград.

22. Приемане бюджета на община Момчилград за 2016 г./Приложения – виж вCD!/

23. Други.

24. Питания.

 

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.01.  2016 г. –ВТОРНИК

.

14.00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21 и т. 22 

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27. 01. 2016 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.00 часа по т. 10, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

16.00 часа по т. 1, 2, 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

28.01. 2016 г. –ЧЕТВЪРТЪК

14.30 часа по т. 17, 18, 19, 21 и т. 22

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15.30 часа пот. 1, 3,  4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21 и т. 22

от Проекто – дневния ред

2.ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

На вниманието на земеделските стопани!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО КАМПАНИЯ ИСАК 2016 год.

I.ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН ПО НАРЕДБА 3/1999Г.

 • Декларация от районния ветеринар
 • Заверена анкетна карта от ветеринар
 • Копие на лична карта
 • Копие на БУЛСТАТ или копие на удостоверението за БУЛСТАТ
 • Диск съдържащ ушните марки на животните които фигурират в обекта на съответния стопанин
 • Ако кандидатът иска да се регистрира или пререгистрира със земя, трябва да предостави копие от препис решение със скица или договор за наем или аренда за съответните парцели които фигурират на анкетната карта.

Краен срок за пререгистрация на земеделските стопани е до 28.02.2016г.

 

II.ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 1. Регистрация на правно основание за лични или за наследствени земи:

        -     наличие на копие от нотариален акт или копие от препис решение;

        - въз основа на нотариалния акт или препис решението се попълва Декларация по Чл. 69 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Регистрация на правно основание за имоти взети с договор за наем или аренда за една или за повече стопански години:

- копие от договора за наем или аренда;

- въз основа на договора за наем или аренда се попълва Заявление по Чл.70 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Многогодишните договори които са вкарани в системата на ОСЗ вече фигурират до изтичане  на срока на договора и не подлежат на повторно регистриране.

Краен срок за регистрация на правното основание е 15.02.2016г.

 

III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, ДЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, СП, СЗ, СЗо, ПНДП, ПНДЖ3)

 

 • Регистрирано правно основание на парцелите с които кандидатът иска да участва по схемите за директните плащания
 • Задължителна регистрация като земеделски стопанин по Наредба 3 (да има зелена карта)
 • Животните трябва да са регистрирани в системата на БАБХ, ако предстои актуализация на броя на животните, това би трябвало да стане преди да почне кампанията (преди 01.03.2016г.)
 • Копие на ЛК – 2бр.
 • Копие на Удостоверение за банкова сметка – 2бр.
 • Ако кандидатът иска да кандидатства със земя, на деня на кандидатстване трябва да донесе документите за правно основание (договор за наем, договор за аренда, нотариален акт, препис решени или скици).
 • Ако кандидатстването ще стане чрез пълномощно трябва също 2бр. копие на пълномощното и 2бр. копие на личната карта на упълномощеното лице.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

IV.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СХЕМА ЗА ПРЕДХОДА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

 1. 1.Схема за ПНДТ(тютюн) – 2007-2009г.

           -   е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или

           - е собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или

           -   стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;

 1. 2.Схема за ПНДЖ1 (животни) – 2007-2009г.

          - Кандидатът единствено трябва да притежава 70% от броя на животните от референтния период 2007-2009.

 1. 3.Схема за Мярка 211 и 212 (НР1 и НР2) и Схема за натура 2000

- Единствено трябва да е регистрирано правното основание в системата на ОСЗ.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

СЪГЛАСУВАНО С ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - МОМЧИЛГРАД

 

На вниманието на обществеността!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВиК-Момчилград съобщава поради обилните валежи през дните 16 и 17.01.2016 г. в резултат на който са наводнени ПС ”Загорско” и ПС ”Г. Кула”. Поради завишената мътност и завишеното съдържание на хлорна вар за дезинфекция водата в следните населени места няма да е годна за пиене и готвене до второ нареждане а единствено само за битови нужди: гр. Момчилград ,селата Загорско, Прогрес, Багрянка, Чуково,Соколино,Карамфил,Синделци,Чайка,Звездел,Пазарци,Джелепскo,Ауста и мах. Батковци.

Утре отново неучебен ден за СОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Момчилград

Със заповед на кмета на община Момчилград инж. Сунай Хасан 20 януари 2016 год. е обявен за неучебен ден за СОУ „Н.Й. Вапцаров“ - Момчилград, предвид довършителните ремонтни дейности по наводненото котелно помещение.

СОУ „Н.Й. Вапцаров“ – Момчилград в принудителна двудневна ваканция

Със заповед на кмета на община Момчилград инж. Сунай Хасан дните 18 и 19 януари 2016 год. са обявени за неучебни, което се отнася само за СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград, предвид бедственото положение и наводненото котелно помещение от неспирните проливни дъждове.

В другите учебни заведения ще се проведат нормални учебни занятия.

Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа

Община Момчилград стартира набирането на заявления от кандидат-потребители на социални услуги и кандидати за работа като лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в Центъра за социални услуги към Община Момчилград.

Центъра за социални услуги е създаден по проект „Подкрепа за независим живот”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001 – 2.002 – 0089 – C001 по схема „Независим живот”. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

От услугите в Центъра ще могат да се възползват лица с увреждания и граждани над 65 години, които не могат да се обслужват сами.

За работа в центъра могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:
•безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Срока за кандидатстване за ползване на услугите на Центъра, както и за работа като домашен помощник, социален асистент или личен асистент е от 18.01.2016г. до 12.02.2016г.

Заявления могат да се получат от стая 25 и стая 26 на 3 ет. от сградата на общинска администрация, както и от сградата, където се помещава Домашен социален патронаж.

Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа.

Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа. В първия етап, който стартира на 13.01.2016г., ще бъде осигурена директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни. Във втория етап, на заявилите участие в него безработни младежи ще им бъде осигурявано първо обучение и преквалификация, а след това и подходяща заетост. Общата стойност на схемата „Обучения и заетост за младите хора“ за двата етапа е 115 млн.лв.

За работодателите:

В рамките на първия етап на схемата, работодателите ще могат да подават своите заявки за участие във всички дирекции „Бюро по труда“ от 13.01.2016г. Това, което проектът предлага за тях е възстановяване на средства за заплата на работниците за период до 6 месеца, включително и дължимите към тях осигуровки, както и поемане на средствата за наставници в размер на половин минималната работна заплата до 3 месеца.

За търсещите работа младежи:

Всички безработни младежи до 29 години включително могат да кандидатстват като подадат заявление за участие в схемата в бюрата по труда по постоянен или настоящ адрес, където са регистрирани.

Работодателите, желаещи да се включат в схема „Обучения и заетост за младите хора”, могат да подават своите заявки вДирекция „Бюро по труда” Момчилград от 13.01.2016 г. до изчерпване на финансовия ресурс.

                               За повече информация: ДБТ Момчилград/стая №8

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 2016г.

regional_development_banner

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приключи първия етап от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Изказваме своята благодарност за проявената активност от Ваша страна, с което Община Момчилград се нареди сред отличниците по сключени договори - 12 от 14 сгради отговарящи на условията. Вече сме на етап избор на изпълнители на СМР и се надяваме напролет да започне и самото саниране на блоковете.

Искаме да ви уведомим, чеслед приемане на ново Постановление на МСизпълнението на програмата продължава и

от 2016 г. ще са допустими и:

 • многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които не попадат в обхвата на Националната програма - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение,
 • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г.,

  Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

  Призоваваме Вида проявите същата активност и организираност и през 2016 г., като за целите на програмата е  необходимоУчредяване и регистриране наСдружение на собствениците /СС/, което включва:

  Провеждане на Общо събрание с официална покана за свикване. Това прави Управителният съвет на етажната собственост.

  На събранието се приема решение за учредяване на Сдружение на собствениците. Определя се наименование на сдружението и се приема Споразумение за създаване на сдружението. Избират се Управителен и Контролен съвет. Документите се внасят в Агенцията по вписванията.

  Необходимо е още даване на съгласие община Момчилград да изпълни мерки за енергийна ефективност в/по сградата.
  Сред документите са протоколи за събранието, справка за собствениците на апартаментите в целия блок. Последната стъпка е сключването на договор с общината.

 • Списъкна допустимите многофамилни жилищни сгради в гр.Момчилград

  Ул./Адрес

  етаж

  квартал

  УПИ

  пл.сн.№

  площ/м2

  разгъната площ

  1

  Капитан Петко Войвода

  14

  5

  48

  2

  777

  379

  1895

  2

  Капитан Петко Войвода

  16

  5

  48

  2

  778

  382

  1910

  3

  Капитан Петко Войвода

  18

  5

  48

  2

  779

  414

  2070

  4

  Капитан Петко Войвода

  9

  2

  49

  2

  774

  199

  398

  5

  Капитан Петко Войвода

  11

  2

  49

  2

  772

  198

  396

  6

  Капитан Петко Войвода

  13

  6

  49

  2

  771

  321

  1926

  7

  Капитан Петко Войвода

  15

  6

  49

  2

  767

  323

  1938

  8

  Капитан Петко Войвода

  17

  5

  49

  2

  1186

  191

  955

  9

  Капитан Петко Войвода

  19

  5

  49

  2

  1187

  193

  965

  10

  Капитан Петко Войвода

  21

  5

  49

  2

   

  487

  2435

  11

  Капитан Петко Войвода

  28

  5/6

  73

  1

  1521

  864

  4520

  12

  Васил Левски

  2

  2

  49

  2

  773

  368

  736

  13

  Васил Левски

  4

  3

  49

  2

  770

  302

  906

  14

  Васил Левски

  6

  3

  49

  2

  769

  300

  900

  15

  26-ти Декември

  3

  2

  49

  2

  775

  362

  724

  16

  26-ти Декември

  5

  4

  48

  2

  776

  402

  1608

  17

  26-ти Декември

  14

  3

  96

  1

  407

  201

  603

  18

  26-ти Декември

  16

  4

  96

  1

  406

  337

  1348

  19

  26-ти Декември

  22

  2

  47

  4

  378

  236

  472

  20

  Климент Охридски

  1

  4

  47

  1

  360

  369

  1476

  21

  Климент Охридски

  3

  5

  47

  2

   

  234

  1170

  22

  9-ти Септември

  5

  5

  42

  9

  740

  426

  2130

  23

  Стара Планина- Бл.АПК

  2

  4

  42

  8

  736

  196

  784

  24

  Чучулига

  2

  4

  42

  9

  730

  180

  720

  25

  Чучулига

  4

  4

  42

  3

  729

  178

  712

  26

  Чучулига

  8

  4

  42

  5

  727

  178

  712

  27

  Гюмюрджинска

  61

  4

  40

  6

  677

  270

  1080

  28

  Гюмюрджинска

  47

  3

  40

  1

  685

  320

  960

  29

  Гюмюрджинска

  13

  9

  6

  1

  339

  299

  2691

  30

  Гюмюрджинска

  11

  9

  6

  1

  160

  322

  2898

  31

  Гюмюрджинска

  24

  2

  96

  3

  418

  179

  358

  32

  Гюмюрджинска

  26

  2

  96

  3

  417

  177

  354

  33

  Гюмюрджинска

  28

  2

  96

  5

  416

  137

  274

  34

  Гюмюрджинска

  56

  4

  41а

  12

  688

  322

  1288

  35

  Гюмюрджинска

  60

  3

  41а

  12

  690

  167

  501

  36

  Гюмюрджинска

  62

  4

  41а

  12

  691

  315

  1260

  37

  Гюмюрджинска

  64

  8

  41а

  12

  1172

  259

  2069

  38

  Георги Бенковски

  1

  5

  39

  8

  1171

  467

  2335

  39

  Георги Бенковски

  5

  5

  89

  1

  654

  322

  1610

  40

  Георги Бенковски

  7

  5

  89

  1

  655

  323

  1615

  41

  Георги Бенковски

  96

  6

  22

  9

  1603

  510

  3060

  42

  Пролет

  1

  5

  89

  1

  657

  328

  1640

  43

  Пролет

  8

  4

  86

  11

  524

  228

  912

  44

  Пазарска

  2

  5

  39

  2

  1094

  193

  965

  45

  Маказа

  2

  2

  39

  8

  652

  513

  1026

  46

  Маказа

  4

  3

  39

  9

  653

  221

  663

  47

  Маказа

  6

  3

  39

  10

  663

  358

  1074

  48

  Маказа

  8

  3

  39

  1

  664

  342

  1026

  49

  Маказа

  1

  4

  40

  6

  676

  359

  1436

  50

  Маказа

  3

  4

  40

  3

  675

  262

  1048

  51

  Маказа

  7

  3

  40

  1

  673

  333

  999

  52

  Маказа

  9

  4

  40

  1

  684

  202

  808

  53

  Маказа

  11

  4

  40

  1

  1188

  391

  1564

  54

  Маказа

  13

  5

  18

  4

  1048

  200

  1000

  55

  Момчил Войвода

  4

  3

  16

  1

  456

  176

  528

  56

  Момчил Войвода

  6

  3

  16

  1

  458

  149

  447

  57

  Момчил Войвода

  8

  3

  16

  1

  459

  206

  618

  58

  Момчил Войвода

  12

  5

  16

  1

  1604

  1121

  5605

  59

  Момчил Войвода

  1

  4

  16

  1

  439

  405

  1620

  60

  Момчил Войвода

  3

  5

  16

  1

  434

  372

  1860

  61

  Момчил Войвода

  5

  4

  16

  1

  433

  423

  1692

  62

  Александър Самболийски

  2

  3

  16

  1

  465

  179

  537

  63

  Тополите

  1

  5

  21

  1

  1047

  403

  2015

  64

  Сан Стефано

  8

  5/6

  11A

  1

  1595

  411

  2260

  65

  Сан Стефано

  6

  5/6

  11

  1

  1596

  912

  4809

  66

  Сан Стефано

  6

  6

  64

  1

  1596

  911

  5466

  67

  Шипка

  1

  3

  6

  13

  328

  160

  480

  68

  Шипка

  3

  6

  13

  329

  174

  522

  69

  Тракия

  2

  2

  55

  1

  941

  155

  310

  70

  Тракия

  4

  2

  55

  1

  945

  299

  598

  71

  Пирин

  1

  5

  52

  2

  1167

  417

  2085

  72

  Пирин

  3

  5

  52

  2

  1168

  398

  1990

  73

  Пирин

  5

  5

  52

  2

  1642

  412

  2060

   

  Методическите указания можете да изтеглите на адрес: arhiv.momchilgrad.bg/sanirane

  Гражданите могат да получават информация и да задават въпроси за кандидатстване по Националната програма за саниране на сгради в Отдел „Европейски програми и програми”

  инж. Севдалин Огнянов – зам. кмет и

  Небахат Юсеин – началник отдел ЕПП

  на следните телефони: 03631/7854 и 03631/ 7867;

  Да променим заедно облика на нашия град!

  инж. Сунай Хасан

  Кмет на Община Момчилград

  ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

  ПОКАНА

  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПИ-1935-МОМЧИЛГРАД”

   

             Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен Клуб Родопи – 1935 -Момчилград” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 3 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на15.02.2016 г. от 17.00 часа. Събранието ще се проведе в гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” №12, ет. 2 – в заседателната зала на общинска администрация. Поканени за участие са всички членове на сдружението, при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

                 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

              2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2013 - 2015 г.;

              3. Промени в Устава;

              4. Освобождаване на настоящия и избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет;

              5. Освобождаване на настоящия и избор на нов Председател на Управителния съвет;

              6. Разни.

             При липса на кворум, на основания чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

             Поканата за Общото събраниеe поставeна на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска” № 72 и е обнародвана по електронен път в интернет страницата на община Момчилград най-късно до 07.01.2016 г.

                

  Побратимени общини

  Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

  Община БорноваОбщина Язмос