Покана

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА ОТ ЕРСИН ЮМЕР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОМЧИЛГРАД       

На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.34, ал.3 от Наредба за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет председателят на ОбС - Момчилград ви кани на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г., което ще се проведе на 14.05.2021г. /петък/ от 10:00 часа в залата на Община Момчилград при следния дневен ред:    

1. Общото финансово състояние на общината към края на бюджетната година;

2. Изпълнението на приходната част по общинския бюджет – собствени приходи и  трансфери от държавния бюджет;  

3. Изпълнението на разходната част по общинския бюджет по основни дейности;

4. Изпълнението на инвестиционната програма на общината;

5. Изпълнението на мерките и дейностите от общинските програми/фондове;

6. Отчетът за състоянието на общинския дълг към края на бюджетната година;

7. Изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.

8. Изказвания /всяко от които е не повече от 5 мин./        

За обсъждането се води протокол, който е неразделна част от отчета за изпълнението на общински бюджет при разглеждането му в Общински съвет.                 

С уважение:

Ерсин Юмер,

Председател на Общински съвет

Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос