Покана за заседание на Общинския съвет на 30 ноември 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

           На 30.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна социално помощ на жител на община Момчилград.
 2. Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Момчилград.
 3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград
 5. Разрешение за изготвяне на ПУП- ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 078005 в землище гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, м. „Дибек алтъ”, община Момчилград, собственост на Лютви Селим Али и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на имота от ЗЗ в имат за неземеделски нужди и отреждането му за „Предимно производствена зона” – Пп
 6. Разрешение за промяна на показателите за застрояване за УПИ ХІІ -501, кв. 31 община Момчилград по отношение на интензивност на застрояване – Кинт до 3 и височина до 18м., при нормативно определени Кинт до 2 и височина 15 м. във връзка с инвестиционни намерения на собственика на имота.
 7. Одобряване на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструкура за ПИ 02292.22.12 за обект: Кабелна електронно съобщителна линия в земл. на с. Балабаново, общ. Момчилград.
 8. Даване на съгласие за разделяне на имот №004017 с НТП „пасище, мера”, осма категория, находящ се в землището на гр. Момчилград и промяна на начина на трайно ползване на имот с проектен №004022, с площ 3129 кв.м. и имот с проектен №004023, с площ 722 кв. м.
 9. Актуализация на капиталови разходи.
 10. Други.
 11. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС– Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

28.11.2018 г. –СРЯДА

14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.9 

 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

29.11.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.15 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос