Покана за заседание на Общинския съвет на 20 декември 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

          На 20.12.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Момчилград
 2. Удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем, предоставен от Община Момчилград на сдружение с нестопанска цел в обществено полезна дейност „Местна инициативна група-общини Момчилград и Крумовград „ с цел временно осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на споразумение  № РД 50-190/29-11-2016 г. сключен  между министерство на земеделието и храните , ДФ”Земеделие-Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група -общини Момчилград и Крумовград” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие” за периода на прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на мярка 19”Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., в допълнение и изменение на Решение № 93 /27.05.2016 г.по Протокол № 5 от редовно заседание на Общински съвет град Момчилград.
 3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г. , вземане на решение за отдаване под наем на терени –публична общинска собственост.
 4. Даване на съгласие за разделяне на имот № 027025, с НТП „пасище, мера” , десета категория, находящ се в землището на гр.Момчилград и промяна на на чина на трайно ползване на имот с проектен № 027028, с площ 315 нв.м.
 5. Разрешаване изработване на проект на ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 30452.11.7333 за обект: „Базова станция на Теленор България ЕАД №6175” в землището на с. Звездел, община Момчилград.
 6. Определяне на такси за БО за 2019 г. в община Момчилград съгласно чл. 66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на план – сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на БО до с. Вишеград, отчисления по чл. 60, чл.64 от ЗУО и др.
 7. Актуализация на бюджета на общината за 2018 година
 8. Други:
 9. 9. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС– Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

18.12.2018 г. –ВТОРНИК

14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.15 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6  и т.7 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.7 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

19.12.2018 г. –СРЯДА

13.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. 7 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

 

14.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. 7 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.7 

 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос