Обявление

Написано от editor на .

Община Момчилград на основание чл.124б, ал.2, във връзка с чл. 136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадено решение №160 от протокол № 14 от 30.11.2018г. на Общински - Момчилград на основание чл.21,ал1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а,, ал(1) е разрешено изработване на проект  ПУП-ПЗ на ПИ № 027014 по КВС на землището на гр. Момчилград, м.”Коджа Тарла”, община Момчилград и отреждането му за жилищна зона с ниско етажно застрояване – Жм, с необходимите схеми за елементите на техническата инфраструктура, собственост на „Интегрирани дизайн студия” ЕООД, представлявано от Хасан Аднан Юмер.

Решението се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

Община Момчилград

Публикувано в Новини

Печат