Покана за заседание на общинския съвет на 8 февруари 2019 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 08.02.2019 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали”, определяне на мандат на представителя на община Момчилград, насрочено за 05.03.2019 г.
 2. Вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки на имоти, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019 г.
 3. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост (училищни сгради), включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019 г. , за който има решение за продажба (вх. №25/01.02.2019 г.)
 4. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019г.,за който има решение за продажба (вх. №27/01.02.2019 г.).
 5. Одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019 г., за който има решение за учредяване право на строеж(вх. №23/01.02.2019 г.).
 6. 6. Одобряване на пазарни оценки на поземлени имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019 г., за който има решение за продажба(вх. №24/01.02.2019 г.).
 7. Вземане на решение за разпореждане с имоти по §4 от ЗСПЗЗ, , включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2019 г. и одобряване на пазарните оценки.
 8. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Момчилград на НЧ „Нов Живот-1926г.”–Момчилград за разплащане на разходите по проект ”Ремонт, оборудване и обзавеждане на НЧ „Нов Живот” – Момчилград, по РРСГ 2014-2020 г.
 9. Приемане на План – предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2019 г. на община Момчилград.
 10. Приемане бюджета на община Момчилград за 2019 г.
 11. Други
 12. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,

 Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

06.02.2019 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 6, 7,  9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 8, 9, 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и т.10 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

07.02. 2019 г. – ЧЕТВЪРТЪК

14.00 часа по т. 9, 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.00 часа по т. 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 9 и т. 10 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос