Обява

На основание Решения №7 протокол №1 от 31.01.2019 г., №26 от 28.02.2017г. и №20 от протокол №2 от 08.02.2019 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-65 от 28.02.2019 г. на кмета на общината и във връзка с чл.6, ал.1 от  Наредбата за реда  и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по отдаване под наем и разпореждане с общинска собственост

О  Б  Я  В  Я  В  А  М:

І. Търг с тайно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  І, кв.3 по действащия ПУП на  с.Карамфил, община Момчилград с площ 6346 кв.м., ведно с построените в него: 1.Едноетажна масивна сграда-бивше училище със застроена площ 207 кв.м. и разгъната застроена площ 207 кв.м., 2.Едноетажна сграда с призем – бивша столова със застроена площ 55 кв. и разгъната застроена площ 105  кв.м..Приземен етаж   с масивна стоманобетонна конструкция, първи етаж – паянтова конструкция, при граници: североизток и югоизток- КВС на землище с.Карамфил, северозапад-улица и югозапад-празно общинско място, актуван с АЧОС №794/ 13.03.2009 година, вписан в Службата по вписвания  по Дв.вх.Рег.№375/20.03.2009 год. (Решение №26 от 28.02.2017 г.), (влючен в програмата под №7) с начална тръжна цена  21 500 лв. в т.ч. земя 11 000 лв., без начислен ДДС.

ІІ. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 27.03.2019 г. от 12 часа.

ІІІ. Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 12.03.2019 г. до 26.03.2019 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV. Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 26.03.2019 г.

V.  В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

За справки : тел.03631/8845

Кмет на община Момчилград: (инж.Сунай Хасан)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос