Покана за заседание на Общинския съвет на 28 март 2019 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 28.03.2019 г. /чeтвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на А. А. Юмер, жител на община Момчилград.
 2. Даване на предварително съгласие за прокарване на ВиК трасе до имот №02155.1.36по КККР на с. Багрянка през ПИ №02155.1.91 по КККР на с. Багрянка в полза на Гюлезар Хайрула за инвестиционни намерения.
 3. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване „Летен гараж” в УПИ І8, кв. 2 по действащия ПУП на с. Чуково, общ. Момчилград.
 4. Продажба на земя – ЧОС на собственика на законно построена върху нея сграда.
 5. Вземане решение за продажба на общински жилищен имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2019 г. и одобряване на пазарната му оценка.
 6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. , вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 7. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
 8. Определяне броя, вида и местонахождението на жилища по своето предназначение.
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград
 10. Кандидатстване на община Момчилград по ОП РЧР 2014-2020 г., чрез подхода „Водено от общностите местно развитие” по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05М9ОР001 -2.051- „МИГ – общинни Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за независим живот”.
 11. Отмяна на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, приетата с Решение №117 от 28.10.2008 г. и приемане на нова наредба.
 12. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2020 - 2022 година на община Момчилград.
 13. Приемане на годишния баланс на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” ЕООД, гр. Момчилград и „Медицински център - МГ” ЕООД, гр. Момчилград за 2018 г.
 14. Определяне на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Момчилград.
 15. Други
 16. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

26.03.2019 г. – ВТОРНИК

14.30 часа по т. 11 и 13  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.00 часа по т. 10, 11,13  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11  и т.13  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27.03.2019 г. – СРЯДА

13.30 часа по т. 2, 9, 11 и т. 13 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 11  и т.13 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30 часа по т. 11 и 13 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14  и т. от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос