ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.040-0073-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Момчилград “, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“ КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - МОМЧИЛГРАД

1/ Диспечер на услугата „Патронажна грижа“ – 1/една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост

2/ Рехабилитатор  – 1 /една/ работна позиция, трудов договор при 4 часова заетост дневно  или договор за услуга

3/ медицински специалисти  (мед. сестра, акушерка, фелдшер) – 4 /четири/ позиции, трудов договор при 4 часа заетост дневно  или договор за услуга.

4/ рехабилитатор – 1/ една / работна позиция, трудов договор или договор за услуга

5/  социален работник  - 2/две/ работни позиции, трудов договор при 8 часова заетост

6/ санитари – 4 /четири/ работни позиции, трудов договор при 8 часова заетост

7/ психолог – 1 /една/ работна позиция - 1 трудов договор при 4 часова заетост или договор за услуга

8/ лекар - 1 /една/ работна позиция -  трудов договор при 4 часова заетост или договор за услуга

9/ лаборант - 1 /една/ работна позиция  - трудов договор при 4 часова заетост или договор за услуга

10/ шофьор - 1 /една/ работна позиция -  трудов договор при 4 часова заетост или договор за услуга

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ – описани са в длъжностните характеристики към настоящата обява.

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

- Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

- Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в Деловодството на Община Момчилград, гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в срок  от 05.08.2019г. до  17.00 ч. на 03.09.2019г.

  • Комплект с документи за кандидатстване – приложени към настоящата обява.
  • Документи могат да се получат и в стая № 25 в сградата на Общинска администрация Момчилград.
  • Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Момчилград
  • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.
  • Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Момчилград и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12.

Информация може да се получи и в стая №25 на Община Момчилград.

Приложения:

zipdl_harakteristiki.zip31.07.2019 г.

zipdoc_kandidatstvane.zip31.07.2019 г.

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос