Съобщение

На основание чл. 129, ал.(5) от Закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  публикува на интернет страницата на общинска администрация – Момчилград , че в Държавен вестник брой 68 от 27.08.2019 г. е публикувано решение № 105  от 31.07.2019 г. на Общински съвет – Момчилград  с което е одобрен  проект  ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план )за В и К схема за имот № 02155.1.36, землище на с. Багрянка, общ.Момчилград, обл.К-ли.                                                                                                                    Съгласно чл. 215, ал.4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по одобрения проект до общинската администрация Момчилград.

Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.

ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос