Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 31.01.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в ОС „Асоциация по В и К - Кърджали“.

              2. Искане за назначаване на независим финансов одит на МБАЛ „д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр.Момчилград.

         3. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение за директно предоставяне на средства по Процедура BG-RRР-4.025-„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ с финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост на Република България /Покана 1/.

            4. Кандидатстване на община Момчилград с предложения за изпълнение на инвестиции /ПИИ/ по процедура чрез подбор BG-RRР-1.007 - „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

            5. Изпълнение на решенията на Общински съвет- Момчилград, приети през второто полугодие на 2022 г.

            6. Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2022 година.

            7. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2023 година.  

            8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2023 година.

      9. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади – от ОПФ на собственици на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023-2024 г.

            10. Одобряване на проект на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за обект: „ПУП-ПП за външно електрозахранващо кабелно трасе за ПИ с идент.65961.13.4 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград“, с трасе преминаващо през ПИ с идент. 65961.13.29 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

           11. Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПИ с идент. 65797.6.101  по КККР в землището на с. Свобода, м. ДЕМИР ТАРЛА, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

           12. Приемане на нова Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Момчилград.

            13. Информация по чл. 125 от ЗПФ за четвъртото тримесечие на 2022 година.

           14. Изменения и допълнения в състава на Постоянните комисии при Общински съвет –Момчилград.

            15. Приемане годишен отчет за изпълнението на мандатната програма за управление на Кмета на община Момчилград за 2022 година.

           16. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

27.01.2023 г. – ПЕТЪК

              15.00 часа по т.1,2,5,7,8,9,10,11,14 и т.15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.30 часа по т.2,5,7,8,12 и т.15 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              16.00 часа по т.4,5,7,8,12 и т.15 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

30.01.2023 г. - ПОНЕДЕЛНИК

                        15.00 часа по т.5,7,8,9,11,12 и т.15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т.5,6,7,8,11,12 и т.15 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              16.00 часа по т.3,4,5, 6,7,8,12,13 и т.15 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              16.30 часа по т.1,3,5,7,8,10,12 и т.15 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос