Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 03.10.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Приемане на Отчет на общински план за младежта за 2022 г. и Общински план за младежта за 2023 г.

              2. Изпълнение на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през първото полугодие на 2023 г.

              3. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Момчилград и неговите постоянни комисии за първото полугодие на 2023 г.

              4. Одобряване и предлагане на кандидати за Съдебни заседатели при Районен съд – Момчилград за мандат 2023-2027 г.

              5. Приемане на дарение и одобрение на договор за дарение между община Момчилград и Генерално Консулство на Р. Турция в гр. Пловдив, чрез поемане от страна на консулството на стойността на услугите за „Реконструкция и основен ремонт на съществуваща общинска сграда с цел обособяване на къща-музей „Наим Сюлейманоглу““, находяща се в УПИ XIV „за културни дейности“, кв. 55 по ПУП на гр. Момчилград, одобрен със Заповед №РД-19-17/12.01.2023 г на кмета на Община Момчилград, съгласно Разрешение за строеж №8/12.01.2023 г. на главния архитект на община Момчилград.

              6. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината     7. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (А. М. Ю.).

              8. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Х. Х. Х.).

              9. Одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2023 г., за които има решение за продажба /с. Равен/.

              10. Одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2023 г., за които има решение за продажба /с. Нановица/

              11. Продажба на жилища на лица, настанени по административен ред и одобряване на пазарната им оценка /с.Нановица/.

              12. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г.

              13. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

              14. Одобряване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за електрозахранващо кабелно трасе) преминаващ през ПИ с идент. 38697.10.366 и 38697.10.157 към ПУП-ПЗ за ПИ с идент. 38697.10.364 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. от ЗУТ.

              15. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024- 2026 година на община Момчилград.

              16. Удължаване срока на предоставен безлихвен заем на СНЦ „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“ предоставен с Решение №19 от Протокол №2/22.11.2019 г. на Общински съвет – Момчилград.

              17. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства в община Момчилград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници икметове на 29 октомври 2023 г., насрочени с Указ №146 от 31.07.2023 г.(ДВ, бр.67 от 04.08.2023 г.) на Президента на Република България.

              18. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

29.09.2023 г. – ПЕТЪК

             

              14.30 часа по т. 2, 5, 12, 14, 16 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 14, 16  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.30 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

02.10.2023 г. ПОНЕДЕЛНИК

              14 00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 15 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              14.30 часа по т. 2, 11, 13, 14, 16  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.00 часа по т.1, 2, 3,  15  от Проекто – дневния

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.30 часа по т. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 от Проекто – дневния ред

4. ПК Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос