Покана за заседание на общинския съвет на 28 септември 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 28. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на Ф. Р. Хасан, жител на с. Груево, общ. Момчилград
 2. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на община Момчилград за участие в Общото събрание „Асоциация по ВиК - Кърджали”.
 3. Удължаване срока на Договор за учредено право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост от 02.10.2012 г., сключен между община Момчилград и Хасан Ахмед Местан, с постоянен адрес гр. Момчилград, ул. „Пролет”.
 4. Вземане на решение за разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017г и одобряване на пазарната оценка.
 5. Продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда.
 6. Обявяване на недвижим имот от публична в частна общинска собственост
 7. Учредяване вещно право на ползване върху земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както и определяне условията, редът и обезщетението за ползване на земята. (от заседанието през юли – т . 2)
 8. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна оценка.
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2017 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 10. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 11. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за поземлен имот 000519 в землище на с. Гургулица, община Момчилград, ЕКАТТЕ 18126, собственост на Бедри Халибрям и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждането му за животновъден обект.
 12. Одобряване на ПУП - ПП за елементите на техническата инфраструктура до ПИ 010002 в землище с. Соколино, ЕКАТТЕ 67882, собственост на Самет Ахмед и Фатме Ахмед за обект „Електросхема за подземна кабелна линия”.
 13. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград.
 14. Други.
 15. Питания

 

С уважение,

Юмер Юсеин, (П)

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 1. 09. 2017 г. – ВТОРНИК
 1. 13. 30 часа по т. 2, 3, 6, 13 от Проекто - дневния ред
 2. 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
 3. 14. 00 часа по т. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13 от Проекто – дневния ред
 4. 2. ПК по Бюджет, финанси и икономика
 5. 15. 00 часа по т. 12 от Проекто - дневния ред
 6. 3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
 7. 16. 00 часа по т.7, 9, 10 от Проекто - дневния ред
 8. 4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
 1. 09. 2017 г. – СРЯДА

 1. 14. 00 часа по т. 8, 9 от Проекто - дневния ред
 2. 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм
 3. 15. 00 часа по т. 1 от Проекто - дневния ред
 4. 2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
 5. 16. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 от Проекто - дневния ред
 6. 3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос