Покана за заседание на общинския съвет на 30 ноември 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

СВИКВАМ:

 

         На 30. 11. 2017 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на община Момчилград
 2. Обявяване на имоти – ПОСД за ЧОС съгласно чл. 6 от ЗОС и безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на общински имоти, които се засягат от строителството на обект „Път с. Летовник – връх Дамбълъ“ – община Момчилград, попадащ в землищата на с. Свобода, с. Летовник и с. Чомаково, във връзка с инвестиционни намерения на „Южноцентрално“ ДП – гр. Смолян.
 3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
 4. Обявяване на ПУП –ПП към ПУП – ПЗ за ВиК схема на линеен обект от техническата инфраструктура: „Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак“ в землище на гр. Момчилград, общ. Момчилград“.
 5. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имоти: №000070, №022010, №000665, №022011 в землището на с. Груево, ЕКАТТЕ 17988 и ПИ: №000252, №005011, №005013, №005013, №005015, №005016, разположени в землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, собственост на Държавен горски фонд, община Момчилград и на други физически лица, във връзка с промяна предназначението на земята в земя за обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти „Чешлия““.
 6. Промени в Наредбата за рекламната дейност на територията на община Момчилград.
 7. Промени в Наредбата за организация на движението при кратковременно платено паркиране.
 8. Промени в Наредбата за управление на общински пътища на територията на община Момчилград.
 9. Промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.
 10. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията но община Момчилград.
 11. Даване на предварително съгласие за прокарване на ново подземно електро – захранващо кабелно трасе до ПИ №008008 по КВС на землище Груево, община Момчилград през имоти публична общинска собственост в полза на Нефизе Ибрям Махмуд за инвестиционни намерения.
 12. Приемане на окончателна актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2017 г. на община Момчилград.
 13. Други.
 14. Питания

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 1. 28. 11. 2017 г. – ВТОРНИК
 2. 30 часа по т. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
 4. 14. 30 часа по т. 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 5. 2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
 6. 00 часа по т. 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 7. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм
 8. 16. 00 часа по т. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 9. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост
 1. 28. 11. 2017 г. – СРЯДА
 2. 1 00 часа по 1, 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 3. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
 4. 15. 00 часа по т. 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто - дневния ред
 5. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
 6. 16. 00 часа по т. 1, 6, 7, 8, 9, 10 и т. 12 от Проекто – дневния ред
 7. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос