Покана за заседание на общинския съвет на 22 декември 2017 г.

18.12.2017 г. 

         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

СВИКВАМ:

          На 22.12.17 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

                

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Определяне на представител на община Момчилград в Областната комисия за изготвяне на областна здравна карта.
  2. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2017 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.
  3. Удължаване срока на договорите на отдадените под наем общински терени върху които има монтирани обекти с временен устройствен статут.
  4. Определяне на такси за битови отпадъци за 2018 г. в община Момчилград съгласно чл. 66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на битови отпадъци до с. Вишеград, отчисления по чл. 60, чл. 64е от ЗУО и др.
  5. Изменение и допълнение в окончателна актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2017 г на община Момчилград.
  6. Актуализация на бюджета на община Момчилград за 2017 година.
  7. Други.
  8. Питания

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

20.12.2017 г. – СРЯДА
14.00 часа по 1, 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
15.00 часа по т. 3, 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
16.00 часа по т. 4, 5 и т. 6 от Проекто – дневния ред
3.ПК по Бюджет, финанси и икономика

21.12.2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК
13.30 часа по т. 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
14.30 часа по т.2, 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
15.00 часа по т. 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм
16.00 часа по т.2, 3, 4, 5 и т. 6 от Проекто - дневния ред
4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос