Покана за публично обсъждане 2018

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.24 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,

Кметът на Община Момчилград

кани всички жители на общината, които проявявят интерес,  на  публично обсъждане на Проекта    за бюджет на общината за 2018 г., което ще се проведе на 12.01.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общинска администрация.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината или на електронен адрес: obshtina@mg.link.bg до 11.01.2018 г.

Материалите за обсъждане ще бъдат на разположение на местната общност на интернет страницата на общината и в стая №20 в сградата на общината.

 

xlsПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2018 г. Разходи за делегирани държавни дейности по функции04.01.2018 г.

xlsПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2018 г. за местни дейности-Местни приходи04.01.2018 г.

xlsxПлан предложение за поименно разпределение на капиталови разходи Момчилград 201804.01.2018 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос