Покана за заседание на общинския съвет на 26 януари 2017 г.

Написано от editor на .

П О К А Н А   №1

 1. 01. 2018 г.

             На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

          На 26. 01. 2018 г. /петък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:              

 1.  Отпускане на еднократна социална помощ на Е. Б. С жител на гр.Момчилград.
 2. Отпускане на еднократна социална помощ на Б. И. А жител на с. Груево, общ. Момчилград.
 3. Отпускане на еднократна социална помощ на К.Ю.В жител на гр. Момчилград.
 4. Отмяна на Решение №162/28.12.2017 г на Общински съвет – Момчилград.
 5. Изпълнение на Постановление №288/04.11.2016 г. на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, в частта касаеща социалните услуги за деца.
 6. Предложение за приемане на План – програма за развитието на детско –юношеския, ученическия и масов спорт и младежки дейности и Календар за спортни и младежки дейности в община Момчилград през 2018 г.
 7. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2017 г. и Общински план за младежта за 2018 г.
 8. Приемане на Културен календар на община Момчилград за 2018 г.

     9.Отчет за управлението и разпореждане с общинско имущество през 2017 г.

 1. 10. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Момчилград през 2018 г.
 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост за 2018 г.
 3. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади- от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 4. Промяна на предназначението на ПИ №003048, целият с площ 6488 кв.м., находящ се в местността „Арман тарла“, в земл. на с. Летовник, общ. Момчилград, с ЕКАТТЕ 43493, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда – бивше училище със застроена площ 303 кв.м. и разгъната застроена площ 606 кв.м. , при граници на имота: имот №003041, имот №003043, имот №000124 и имот №003040
 5. Одобряване на ПУП - ПП в земл. с. Врело с ЕКАТТЕ 12293, земл. Кос с ЕКАТТЕ 38697, общ. Момчилград, във връзка с промяна предназначението на имоти от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Врело от резервоар с. Кос, общ. Момчилград“
 6. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №037009, земл. на гр. Момчилград, м. „Спа горусу“, ЕКАТТЕ 48996 собственост на Ейнур Хасан, във връзка с промяна на предназначението на имота от ЗЗ –нива в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.
 7. Разрешение за частично изменение на ПУП – ПР за промяна на улична регулация по съществуваща улица от ос. т. 18 до ос.т. 42, между кв. 9 и кв. 10 по плана на с. Върхари, общ. Момчилград, във връзка с това, че за предвидената улица не е приложена уличната регулация и тя попада в ПИ 3, чиито собственик е засегнат и има бъдещи инвестиционни намерения, както и във връзка с §8 от ЗУТ.
 8. Разрешение за частично изменение на ПУП – ПР за промяна на улична регулация по съществуваща улица от ос. т. 62 до ос.т. 72, между кв. между кв. 15 и кв. 21 по плана на с. Груево, общ. Момчилград, във връзка с това, че за предвидената улица не е приложена уличната регулация и тя попада в ПИ 3 и ПИ 116, чиито собственици са засегнати и имат бъдещи инвестиционни намерения, както и във връзка с §8 от ЗУТ.
 9. 18. Приемане на инвестиции, извършени от В и К оператора през 2017г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по ВиК-Кърджали (вх. №233/15. 12. 2017 г. – т. 2 от Покана №11/18.12.2017 г.)
 10. Други
 11. Питания.

С уважение,

 Юмер Юсеин,

Председател на ОбС - Момчилград

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

 1. 24. 01.2018 г. – СРЯДА 

14,30 часа по т.10, 11, 16 и т.17 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15,00 часа по1, 2, 3 и т. 5  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16,00 часа по т.4, 9, 10, 14, 15, 16 и т.17 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

25.01.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13,30 часа по т.11, 12 и т. 13 от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14,30 часа по т. 6, 7 и т. 8  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15,30 часа по т. 4 и т. 5 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16,00 часа по т.1, 2, 3, 7, 8, 9 и т. 10  от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Публикувано в Новини

Печат