Покана за заседание на общинския съвет на 15 март 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

       На 15.03.2018 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. 1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на община Момчилград.
 2. Изменения и допълнения в състава на Постоянните комисии при Общински съвет –Момчилград.
 3. Издаване на запис на заповед от община Момчилград в полза на ДФ „Земеделие“ РА, обезпечаващ авансово плащане на НЧ „Нов Живот – 1926г.“ гр. Момчилград съгласно одобрен Договор №09/07/2/0/00615 от 15.12. 2017 г. по подмярка 7.2 „Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, от мярка 7 „основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г. “
 4. Учредяване право на строеж-пристрояване на тераси към ап. 1 и ап. 2 от жилищен блок на ул. „Тракия“ №2 , построен в УПИ І, кв. 55 по плана на Момчилград.
 5. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018 г., за който има решение за продажба.
 6. Одобряване на пазарни оценки на поземлени имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018 г., за който има решение за продажба.
 7. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.
 8. 1. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.
 9. Даване на съгласие за продажба на общински ПИ№2021, ПИ №2022 и ПИ №2023, кв. 111 по действащия ПУП на Момчилград, предаващи се по силата на улична регулация към УПИ ХІІІ 115, 2021, 2022, 2023, кв. 111 и одобряване на пазарна оценка.
 10. 9. Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда.
 11. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 12. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.(Ерджан Бекир)
 13. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината (Тамер Аптурахман)
 14. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.
 15. Предложени за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.
 16. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатори №17988.51.51 и №17988.51.52 в м. „Армут тарла“ в землището на с. Груево, собственост на Севгин Али Али, във връзка с промяна предназначението на имотите от ЗЗ – нива в имоти за неземеделски нужди и отреждането им за „Смесена общественообслужваща зона“ – СОП със застрояване на „Хотелски комплекс“
 17. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №038012, в землището на гр. Момчилград, м. „Ев алтъ“, община Момчилград, ЕКАТТЕ 48996 собственост на Севгин Али Али, във връзка с промяна предназначението на имотите от ЗЗ – нива в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно жилищно застрояване.
 18. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №039134, в землището на гр. Момчилград, м. „Кайряк“, община Момчилград, ЕКАТТЕ 48996 собственост на Севдалин Кехайов и Златка Кехайова, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ – нива в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно жилищно застрояване.
 19. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПП в землище с. Чобанка с ЕКАТТЕ 81517, общ. Момчилград и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на имоти от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: „Промяна на вътрешна водопроводна мрежа за с. Чобанка, мах. Кедикчал, общ. Момчилград“.
 20. Промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград.
 21. Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021година в община Момчилград.
 22. Други:
 23. Питания.

С уважение,

 

 

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

 

 

 

            ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

 

13.03.2018 г. – ВТОРНИК

 

14.30 часа по т. 3, 10, 20  от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

 

15.30 часа по т. 2, 10, 19 и т. 20 от Проекто - дневния ред

 1. 2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  и т. 20

 от Проекто – дневния ред

 1. 3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

14.03.2018 г. –СРЯДА

 

13.30 часа по т. 10, 13, 14, 18 и т. 20

 от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 10, 13, 20  от Проекто - дневния ред

 1. 2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

 

15.00 часа по т. 1, 10 и т. 20 от Проекто - дневния ред

 1. 3. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

 

 

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 и 18

от Проекто - дневния ред

 1. 4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос