Образование

Училищна мрежа

Община Момчилград разполага с училищна мрежа от учебни и детски заведения, и обслужващи звена, която е оптимална за потребностите на населението на общината.

През учебната 2021/2022 г. на територията на община Момчилград функционират осем учебни заведения, в които се обучават 1167 ученика, разпределени в 73 паралелки от I-ви до XII клас; шест детски градини, които се посещават от 359 деца на възраст от 3 до 7 години; една детска ясла, която работи с 35 деца на възраст до 3 години и едно обслужващо звено – ЦПЛР - ОДК.

Функциониращите училища, детски градини и обслужващо звено на територията на общината са следните:

I. Учебни заведения:

II. Детски заведения:

III. Обслужващо звено:

Професионалната гимназия е на финансова издръжка към Министерството на образованието и науката. Духовното училище e частно, а останалите училища, детски градини и обслужващо звено се финансират чрез бюджета на община Момчилград.

В сферата на образованието на територията на община Момчилград работят 287 служители, от които 193 учители, 8 медицински специалисти, а останалите са обслужващ персонал.

През 2008 г. в град Момчилград е открит Дневен център за деца с увреждания „Дъга”. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РД 01-250/20.02.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 24 деца на възраст от 3 до 18 години. На децата в центъра се предоставят психологични, логопедични, рехабилитационни, образователни и социални услуги, организация на свободното време, семейно консултиране и подкрепа. Екипът, предоставящ социални услуги включва следните специалисти – социален работник, рехабилитатор, възпитатели, логопед, психолог, трудотерапевт, медицинска сестра и обслужващ персонал. Осигурен е транспорт за децата от община Момчилград.

През 2012 г. в град Момчилград е открит Център за обществена подкрепа /ЦОП/. Разкрит е като делегирана държавна дейност със Заповед № РА 01-148/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане”. Капацитетът на центъра е 35 деца. В центъра се предоставят комплекс от социални услуги в общността, с цел осигуряване на ефективен достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализиране на услугите и дейностите по закрила на детето. Екипът включва следните специалисти – социални работници, педагог, специален педагог, психолог и обслужващ персонал.

През 2014 г. в град  Момчилград по проект на ОП „РЧР“  е разкрит Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/. От месец ноември 2015 г. центъра действа като държавно делегирана дейност с капацитет 14 деца и младежи. Предоставя комплекс от социални услуги, като за всяко дете е осигурена индивидуална грижа и подкрепа, основани на професионалната оценка на нуждите и анализ на ресурсите от квалифициран и обучен персонал. 

През 2017 г. в град  Момчилград по проект „Шанс за социална активност на уязвими групи“  е открит Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/. От месец май 2019 г. центърът действа като държавно делегирана дейност с капацитет 20 лица и семейства. Предоставя комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за социално включване, място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и почивка под ръководството на екип от квалифицирани специалисти.

Регистър на ДГ и ЦПЛР

pdfregistar.pdf20.06.2017 г.

 

Здравни кабинети към учебни и детски заведения

СПИСЪК НА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ КЪМ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД 

по ред

Здравен кабинет в училище/ДГ

Населено място

Име, презиме и фамилия на медицинското лице

Специалност    

Телефон

Забележка

1

СУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Момчилград

Халиме Емин Али

Мед. сестра

0897701418

 

2

ОУ „Д-р П. Берон”

гр. Момчилград

Медиха Шукри Насуф

Акушерка

0889 539438

Отговаря за учениците от ПГТХВП „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Момчилград

3

ДГ „Здравец”

гр. Момчилград

Шерифе Юсеин Алиосман

Мед. сестра         

0899 222377

 

4

ДГ „Зорница”

гр. Момчилград

Невин Мюмюн Фейзула

Фелдшер

0888 903262

 

5

ДГ „Щастливо детство”

гр. Момчилград

Нериман Сабри Салиф

Акушерка

0885 451657

 

6

ДГ „Щастливо детство”

с. Звездел

Стела Недкова Христова

Мед. сестра

0887 066574

Отговаря за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Звездел

7

ДГ „Слънце”

с. Груево

Сание Хамза Халил

Мед. сестра

0879 379445

Отговаря за учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Груево

8 ДГ "Пролет" с. Нановица  Наджие Аптула Наджие Акушерка 0886 243723 Отговаря за учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Нановица,  от ОУ „Васил Левски“, с. Равен и за децата от изнесена група на ДГ в с. Равен

Важни документи

xlsРазпределение на средствата в дейност 311 "Детски градини" на територията на Община Момчилград за 2022 година

xlsРазпределение на средства по единни разходни стандарти за училищата на територията на Община Момчилград за 2022 година

pdfЗаповед формула - детски градини за 2022 година

pdfЗаповед формула - училища за 2022 година 

Публикувано в Образование

Печат