ДГ "Слънце" - с. Груево

slanchice

slanchice2

Обща информация: ДГ „СЛЪНЦЕ Е ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА.

ОТКРИТА ПРЕЗ 1985 Г. С ИМЕТО  ДГ „ГРУЕВО“. НА 13.05.2004 Г. С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МОМЧИЛГРАД Е ПРЕИМЕНУВАНА В ДГ „СЛЪНЦЕ“.

ОТ 1 АВГУСТ 2016г. ПРОМЕНЯ ВИДА СИ НА „ДЕТСКА ГРАДИНА“

                                                               

СЪЩНОСТ

Детска градина „Слънце“ е образователен център, в който основна ценност е високото качество на възпитание, обучение и социализация.

В детска градина „Слънце“  играят, пеят, рисуват, учат и общуват над 30 деца, разпределени в 2 възрастови групи.

Осъществява се задължителна подготовка на децата две години преди постъпване в първи клас.

Вече 35 години ДГ „Слънце“ предлага качествено възпитание, обучение и много добра училищна готовност, развива индивидуалните качества на всяко дете и стимулира творческите му заложби.

НАШИТЕ ЦЕЛИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ:

-Непрекъснато надграждане на знания и умения и максимално развитие потенциала на всяко дете.

-към непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на учителите.

-привличане на родителите за подпомагане на възпитателно-образователния процес чрез различни форми на сътрудничество.

-поддържане на иновационно-образователна среда.

-разкриване възможностите и развитие заложбите и способностите на всяко дете.

-обща и  допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата.

СГРАДЕН ФОНД, ДВОР И МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ДГ

Сградата на детската градина е специално построена и съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за най-доброто отглеждане и възпитание на децата.

Наличието на помещения за различните дейности- обучение и игри; хранене; сън,осигурява изпълнението на санитарно- хигиенните изисквания за отглеждането на малките деца.

За психологическия и физически комфорт и удобство на децата са обособени просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизор, видео, DVD плейър,бели магнитни дъски, интерактивна дъска.

Всяка група разполага с подходящи за възрастта на децата играчки,съвременни нагледни материали за децата, книжки и др..

Спалните помещения са самостоятелни с удобни детски легла и матраци и с цветно спално бельо.

Всяко дете разполага със собствено гардероби.

Дворът е просторен, озеленен с дървета и храсти. Има площадки за игра, пясъчник , люлки и пързалки за децата.

                                    ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“

                  Е ЕДНА ЧУДЕСНА ВЪЖМОЖНОСТ ЗА ДЕЦАТА
                                 КЪДЕТО ТО ЩЕ НАМЕРИ:

                               СВОЯ НЕПОВТОРИМ ДЕН!

                  ДЕТСКА СРЕДА-НАСИТЕНА С ЕМОЦИИ, В КОЯТО ЩЕ

                                ИГРАЕ, УЧИ, ПЕЕ,  РИСУВА!

                       ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ИГРИ!

                            МНОГО И ЧУДЕСНИ ПРИЯТЕЛИ!

ЕКИП:За децата се грижат висококвалифицирани учители, медицински специалист, помощен персонал, които полагат усилия за създаване на уютна и топла атмосфера, в която малките палавници да се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Екипът в детската градина се състои от:

Кериме Вели-Директор

Образование:Висше

Специалност:  Предучилищна и начална педагогика /ПНУП/

в ПУ „Паисий Хилендарски“-филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали

Работи от септември 2001г.

Гюлджан Местан ст.учител

Образование:Висше

Специалност:  Предучилищна педагогика /ПУП/

в ПУ „Паисий Хилендарски“-филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали

работи при нас от септември 2004г.

Айше Али –ст.учител

Образование :полувисше-проф.бакалавър

Специалност:  Детски учител

в Ст.Загора –Анастасия Тошева

работи при нас от септември 2007 г.

 

Айше Местан - учител

Образование:Висше

Специалност:  Предучилищна педагогика  с чужд език/ПУПЧЕ/

в ПУ „Паисий Хилендарски“-филиал „Любен Каравелов“ гр.Кърджали

работи при нас ноември 2014г.

Фахрие Хасан -пом.възпитател

Работи при нас от ноември 1992 г.

Хазел Кадир- пом.Възпитател

Работи при нас септември 2018г.

Ашкън Алексиева- готвач

Работи при нас от септември 2015г.

Милкибар Сдоюлейман –домакин

Работи при нас от септември 2017г.

 ДЕЙНОСТИ

Предучилищно образование

Предучилищното образование в ДГ „Слънце“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето.

За цялостното развитие на децата учителите използват различни подходи, методи и форми на педагогическо взаимодействие.

Децата придобиват съвкупност от компетентности – знания, умения, отношения,необходими за успешното им преминаване към училищното образование по образователни направления:

Български език и литература                                 Математика

Околен свят                                                             Изобразително изкуство

Музика                                                                       Конструиране и технологии

Физическа култура

 

Дейностите, провеждани с децата в детската градина, гарантират:

Физическо, духовно и социално развитие

Приобщаване към националните традиции и културни ценности

Индивидуална помощ, съобразно специфичните детски потребности

Развитие на дарбите, умствените и физически способности

Пълноценна подготовка на децата за училище

                            

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

Проект „Да си подадем ръце“-2010/2011 учебна година

 Проектът е реализиран с  Финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

Проект „Интерактивно обучение в подкрепа на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в община Момчилград“ – 2011/2012учебна година.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.

Проект „Равен старт на децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“  -2016-2018г.учебни години

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020г.

Проект „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“-2019/2020 учебна година.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Схема „Училищен плод и училищно мляко“ – Фонд Земеделие

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Представяне на ДГ Слънце - с. Груево.pdf)Представяне на ДГ Слънце - с. Груево.pdf 1637 КБ22.04.2020г.

Публикувано в Детски градини

Печат