Обявление

Написано на .

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД със седалище и адрес на управление гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД-29-33/14.12.2021 г. на Кмета на Община Mомчилград.

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността „Началник“ в отдел „ГРАО“ в Община Момчилград

1  работно място на пълно работно време;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 7Б

I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност и разпоредби, предвиждащи специфични изисквания:

1.1 Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”;

1.2 Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит;

1.3 Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;

6. Професионална автобиография.

IV. Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като при подаването на документите по електронен път заявлението по чл. чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Срок за подаване на документите - 10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград;

VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната й страница.

VII. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на служителите от отдела за професионално и административно изпълнение на основните и специфични дейности в отдела, свързани със съставяне на актове по гражданско състояние /раждане, брак и смърт/ и поддържането им в регистри, в едно с картотечния регистър и регистрите на населението, поддържане и актуализиране електронния регистър- локална база данни “Население”, осигуряване на информация от ЕСГРАОН, организационно-техническата подготовка при провеждане на избори и местни референдуми и дейността по предоставяне на информация и услуги на гражданите.

VIII. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 750 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Забележка: Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

За информация:

Адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12

Административно звено: отдел “Канцелария и протокол”

http://www.momchilgrad.bg/

Телефон за контакт: 03631/ 6051; 03631/7841;

електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакт: Гюлтен Юмер, гл. специалист „Човешки ресурси”

                                                                       

Настоящото обявление за конкурса да се публикува в регистъра почл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград.

                                                                                                                                                                                                                                                      Илкнур Кязим                                                                                                                                                                                                    кмет на община Момчилград

Публикувано в Обяви за работа

Печат