Конкурс за длъжността "Началник на отдел „Европейски програми и проекти“

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА, чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

 

За длъжността Началник отдел „Европейски програми и проекти“

1  работно място на пълно работно време;

вид правоотношение: служебно;

длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 7Б.

I. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, както и специфичните изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на съответната длъжност и разпоредби, предвиждащи специфични изисквания:

1.1. Минимална степен на завършено образование: да притежава диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

1.2. Минимален ранг: ІII-ти младши или професионален опит: 3 години;

1.3. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.

II. Начинът за провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

- Решаване на тест;

- Интервю с кандидатите;

 

III. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие по образец - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС;

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит, или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;

5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността;

6. Професионална автобиография.

IV. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Ръководи  общинската политика и стратегия по подготовката, изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани по Оперативните програми, Структурните фондове на Европейския съюз и други национални и международни финансиращи институции и управлявани от Община Момчилград.

V. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 780 лв. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

VI. Място за подаване на документите за участие:

Документите се подават в сградата на Община Момчилград, на адрес: гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12, в деловодството всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа или на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като при подаването на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

VII. Срок за подаване на документите - 10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Момчилград;

VIII. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в административната сграда на община Момчилград в гр. Mомчилград, ул. “26-ти Декември” № 12 и на електронната и страница.

ИЛКНУР КЯЗИМ

Кмет на Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос