Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на СОУ „ Никола Й. Вапцаров” гр. Момчилград община Момчилград

ПроцедураПазарни консултации по чл. 44 от ЗОП       
Възложител: Община Момчилград
Описание:

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на СОУ „ Никола Й. Вапцаров” гр. Момчилград община Момчилград“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прикачени документи:
ФайлОписаниеРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Reshenie_07112018.pdf)Reshenie_07112018.pdf 3578 КБ07.11.2018г.
Свали този файл (Oferta_Senstroy_06112018.pdf)Oferta_Senstroy_06112018.pdf 2516 КБ06.11.2018г.
Свали този файл (Oferta_Rodopstroy97_06112018.pdf)Oferta_Rodopstroy97_06112018.pdf 3501 КБ06.11.2018г.
Свали този файл (Oferta_Pytstroiinjenering_06112018.pdf)Oferta_Pytstroiinjenering_06112018.pdf 2831 КБ06.11.2018г.
Свали този файл (Pokana i Prilojenie_30102018.pdf)Pokana i Prilojenie_30102018.pdf 3664 КБ30.10.2018г.
Свали този файл (Решение_Паркове_11.07.pdf)Решение_Паркове_11.07.pdf 8608 КБ11.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Сенстрой_10.07.pdf)Оферта_Сенстрой_10.07.pdf 10896 КБ10.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Родопстрой_10.07.pdf)Оферта_Родопстрой_10.07.pdf 11159 КБ10.07.2018г.
Свали този файл (Оферта_Пътстрой_10.07.pdf)Оферта_Пътстрой_10.07.pdf 11488 КБ10.07.2018г.
Свали този файл (Спецификация_Паркове_29.06.docx)Спецификация_Паркове_29.06.docx 442 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 5_29.06.docx)Приложения 5_29.06.docx 199 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 4_29.06.docx)Приложения 4_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 3_29.06.docx)Приложения 3_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 2_29.06.docx)Приложения 2_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Приложения 1_29.06.docx)Приложения 1_29.06.docx 76 КБ29.06.2018г.
Свали този файл (Покана_Паркове_29.06.pdf)Покана_Паркове_29.06.pdf 1740 КБ29.06.2018г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос