Предоставяни административни услуги

 

Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

  • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
  • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
  • образованието;
  • здравеопазването;
  • културата;
  • благоустрояването и комуналните дейности;
  • социалните услуги;
  • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
  • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
  • развитието на спорта, отдиха и туризма.

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

 

28 броя услуги се предоставят от Общинска администрация - Момчилград.

Идентификатор на услуга : 2118
Последна актуализация : 08.12.2020
Идентификатор на услуга : 2033
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2110
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2039
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2034
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2138
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2092
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2107
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2128
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2108
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2104
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2056
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2076
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2109
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2075
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2017
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2037
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2036
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2053
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2132
Последна актуализация : 07.01.2021

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос