Обявление

           На основание чл. 128, ал.(3) от закона за устройство на територията Дирекция „УТКРЕПП” при общинска администрация - Момчилград  обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект: Подобрен устройствен план – устройствена схема – част „електрическа” за обект: „Външно електрозахранване на „Многофамилна жилищна сграда с търговски партер и подземен гараж” в УПИ ХІV-501, кв.31 по ПУП на гр.М-град. Местонахождение: ПИ 48996.105.427 и ПИ 48996.105.431 по КККР на гр.Момчилград,общ.Момчилград, обл.Кърджали                                                                                                                                          Съгласно чл. 128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Момчилград.Проекта е изложен в стая № 23 етаж 3 в сградата на общинска администрация Момчилград.
                                                                              ДИРЕКЦИЯ „ УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос