Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, чл.14, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗУТ и в условията на чл.19, ал.1 от ЗУТ със заповед № РД-19-114/05.04.2022 г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване проект за ПУП-ПРЗ придружен от планове за вертикално планиране, план-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство  и геоложки проучвания с териториален обхват НУПИ с площ 1000 кв.м. и прилежащ необособен общински НУПИ на север, в урбанизираната територия на с.Садовица, общ. Момчилград.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ..

                                                                                                           Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос