Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т.4 и 6 от ЗУТ, чл.14, ал.3, т.1 и ал.4 от ЗУТ, както и в условията на чл.27, ал.1 от ЗУТ със заповед № РД-19-127/20.04.2022 г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване проект за ПУП-ПРЗ придружен от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство  и геоложки проучвания с териториален обхват ПИ с идент. 48996.39.200, 48996.39.201 и 48996.39.146 по КККР на гр.Момчилград, общ. Момчилград, обл.Кърджали.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

                                                                                                           Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос