Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 35/10.05.2022г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП-ППза обект:”Външно електрозахранване на фотоволтаична централа „ШЕНХАЙ –МОМЧИЛГРАД”, с трасе разположено в ПИ с идент. 48996.72.15 по КККР на гр. Момчилград, с възложител  „ШЕНХАЙ” ЕООД - Момчилград.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос