Съобщение

Написано на .

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 35/10.05.2022 г. е обнародвано обявление за изработени проекти за ПУП-ПП за обекти:„Подземно електро – захранващо кабелно трасе, чрез изграждане на КЛ 0,4kV от същ. Стълб № 2/1-4/2-3/1-3, изв. ТП Прогрес, изв. СрН „Багрянка” подстанция Момчилград” и „Водоснабдяване чрез изграждане на нов уличен водопровод 70-100м.ф90 певп. тръби от същ.водопровод ф80АЦ до поземлени имоти с идентификатори 59361.3.39, 59361.3.40, 59361.3.41, 59361.3.42, 59361.3.43, 59361.3.44, 59361.3.45, по КККР на с.Прогрес, общ. Момчилград, обл. Кърджали” , с възложител Мохамед Осман Емин.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                Дирекция”УТКРЕПП”

Публикувано в Съобщения

Печат