Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 35/10.05.2022 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП-ПП за обект:„Външно електрозахранване на Базова станция „KRZ0058.А000 – Каркаджик” от Съществуващо ТЕПО, ТНН, Трафопост „Здравец - 0”, извод СрН „ДЖЕБЕЛ”, подстанция „МОМЧИЛГРАД” през поземлени имоти с идентификатори 58757.1.1026, 58757.1.1027, 58757.1.1118, 58757.1.657, 58757.1.1193 до границата на имот с идентификатор 58757.1.1192 в който е разположена Базова станция „KRZ0058.А000 – Каркаджик” по КККР на с. Птичар, общ. Момчилград, обл. Кърджали” , с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

                                                                                Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос