Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 150 от ЗУТ със заповед № РД-19-291/16.08.2022 г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива в териториален обхват УПИ І-за жилищно застрояване и УПИ ХІV, кв.55 по ПУП на гр.Момчилград по следните самостоятелни съставни части:

1.1.Изготвяне на ПУП-ИПРЗ, придружен с ел.схема, за УПИ І-за жилищно застрояване и УПИ ХІV, кв.55по плана на гр.Момчилград с цел обособяване на нов УПИ за трафопост в рамките на УПИ І и промяна на отреждане на УПИ ХІV-за трафопост в УПИ за културни дейности;

            1.2.Инвестиционен проект „Демонтаж на съществуващ трафопост ТП-19  гр.Момчилград и монтаж на нов  БКТП 20/0,4kV до 1х800 kVа, присъединяване на съществуващи кабелни линии 0,4kV и 20kV към новия БКТП”;

            1.3. Инвестиционен проект „Къща-музей „Наим Сюлейманоглу””, находящ се в УПИ ХІV, кв.55 по ПУП на гр.Момчилград.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК..

Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос