Съобщение

Написано на .

Д-я УТКРЕПП при общинска администрация Момчилград на основание чл. 196, ал. (6) от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите, че е издадена Заповед № РД-19-328/13.09.2022 г. на кмета на община Момчилград, с която се нарежда премахване на „Едноетажни сградис идентификатори 48996.102.4.1 и 48996.102.4.2 в ПИ с идентификатор 48996.102.4 по КККР на гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали, собственост на Община Момчилград.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с горе цитираната заповед в стая № 22, етаж 3.

Съгласно чл. 215, ал. (1) от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана по законосъобразност чрез органа, чийто акт се обжалва, в 14-дневен срок от съобщението му пред съответния административен съд.

                                                                        ДИРЕКЦИЯ УТКРЕПП

Публикувано в Съобщения

Печат