Съобщение за одобрени проекти за ПУП-ПП

Община Момчилград на основание чл. 129, ал. (5) от ЗУТ Общински съвет – Момчилград чрез Общинска администрация – Момчилград публикува на интернет страницата на Община Момчилград, че в Държавен вестник бр. 74/16.09.2022 г. е публикувано Решение №124 от  протокол №7 от 28.07.2022 г.  на Общински съвет – Момчилград, с което са одобрени  проекти за ПУП-ПП за обекти: „Подземно електро – захранващо кабелно трасе, чрез изграждане на КЛ 0,4 kV от същ. Стълб №2/1-4/2-3/1-3, изв.ТП Прогрес, изв. СрН „Багрянка” подстанция Момчилград” и „Водоснабдяване чрез изграждане на нов уличен водопровод 70-100м.ф90 певп. тръби от същ.водопровод ф80АЦ до поземлени имоти с идентификатори 59361.3.39, 59361.3.40, 59361.3.41, 59361.3.42, 59361.3.43, 59361.3.44, 59361.3.45, по КККР на с.Прогрес, общ. Момчилград, обл. Кърджали” , с възложител Мохамед Осман Емин. Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Момчилград до Административен съд – Кърджали.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос