Обнародвано обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ в гр. Момчилград

Община Момчилград на основание чл. 128, ал.(2) ЗУТ съобщава, че в „Държавен вестник” брой 95/29.11.2022г. е обнародвано обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на УПИ I , УПИ VII, УПИ XIV и УПИ XV в квартал 53 по ПУП на гр. Момчилград, /Изменение на плана за регулация и плана за улична регулация/, с възложител : Община Момчилград.

Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал.(5) ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос